Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun iptali davalarında vekalet ücreti takip konusu alacak miktarı ile dava konusu şeyin değerinden hangisi az ise o değer üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2019/2125
KARAR NO : 2020/5226
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/06/2016
NUMARASI : 2013/402-2016/495

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ….Taşkan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya olarak incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; davacının ……….Yurt’tan borçlu olduğu Bergama İcra Müdürlüğünün 2010/136 sayılı takip dosyasındaki alacağı, alacağın temliki yolu ile 15/10/2012’de temlik aldığını, temlik aldıktan sonra icra dosyasında hacizli bulunan İzmir ili, Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, Maltepe mevkii …… ada 33 parsel sayılı 1. Kat 2 nolu ve 3. Kat 4 nolu taşınmazların borçlu tarafından diğer davalı …..Taşkan’a satıldığını, davacının bu taşınmazların satıldığını 19/09/2013 tarihinde öğrendiğini, davalı ….Taşkan’ın bu durumu bilerek taşınmazları satın aldığından bahisle yapılan muvazaalı devir işleminin İİK md 277 uyarınca iptaline, taşınmaz ilgilinin elinden çıkmış ise faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ……Taşkan vekili; davalının bahsi geçen taşınmazları 24/01/2012 tarihinde aldığını, davacının ise alacağı 15/10/2012 tarihinde temlik aldığını, davacının 19/09/2013 tarihinde öğrendim dediğinin doğru olmadığını bu nedenlerle davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, yapılan yargılama sonucu toplanan delillere göre, davanın kabulü ile İzmir ili, Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, …..ada 33 parselde kayıtlı 1.kat 2 ve 3.kat 4 nolu daireler ile ilgili davalılar arasındaki devire ilişkin tasarrufun iptaline ve Bergama 1. İcra Müdürlüğünün 2010/136 sayılı takip dosyasındaki alacağın tahsil edilebilmesi için iptale konu taşınmaz üzerinde davacının cebri icra işlemlerinin devam etmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı S….. Taşkan vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir.

Dosya içerisinde, temyiz eden davalı …….Taşkan vekili tarafından dosyaya sunulan Bergama Asliye Hukuk Mahkemesi hitaplı 28/12/2018 havale tarihli beyan dilekçesi ile; dava konusu Bergama 1.İcra Müdürlüğünün 2010/136 sayılı dosya borcunun davalı Sefa Taşkan tarafından ödendiğinin bildirildiği, yine takip dosyasını incelediğimizde de dosya borcu olarak hesap edilen 36.072,33 TL.nin 02/01/2018 tarihinde yatırılmış olduğu ve buna ilişkin tahsilat makbuzunun da mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
Tasarrufun iptali davalarının ön koşullarından biri de borçlu hakkında geçerli kesinleşmiş bir takibin varlığı ve her dava koşulunda olduğu gibi bu koşulun da kararın kesinleşme aşamasına kadar varlığını devam ettirmesi gereklidir.
Öte yandan, HMK’nun 331.maddesine göre davanın konusuz kalması halinde hakim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderini takdir ve hükmetmelidir. Somut olayda ise davanın artık konusu kalmadığından dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, yargılama giderinin davadaki haklılık durumuna göre belirlenmesi için kararın bozulması gerekmiştir. Ayrıca tasarrufun iptali davalarında vekalet ücreti takip konusu alacak miktarı ile dava konusu şeyin değerinden hangisi az ise o değer üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …..Taşkan vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ……Taşkan’a geri verilmesine 07/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu