Görüş Yazıları

Araç Tescil İşlemleri Hakkında

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 86420598-196/4002 27.04.2023
Konu : Yönetmelik Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Türkiye Noterler Birliğinin 05.01.2023 tarihli ve 16575-59124 sayılı yazısı.

Türkiye Noterler Birliğinin ilgi sayılı yazısı ile Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, yapılan değişiklik ile Yönetmeliğin 18’inci maddesinin on üçüncü fıkrasının “Haciz, müsadere, elkoyma, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satışa ilişkin bilgileri elektronik ortamda ARTES’e; bunun mümkün olmaması halinde ise satış yazısı üç iş günü içerisinde yazılı olarak Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Gönderilen bilgiler Türkiye Noterler Birliği tarafından ARTES’e kaydedilir. Alıcılar herhangi bir noterden bir ay içerisinde adlarına araç tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların araç tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde, bu araçlar alıcıları adına Türkiye Noterler Birliği tarafından aracın re’sen tescil edildiğine dair şerh verilmek suretiyle tescil edilir. (Ek cümle:RG-29/12/2022-32058) Bu fıkra kapsamında yapılan tescil işlemlerinde tescil tarihi olarak satışın kesinleşme tarihi esas alınır.” şeklinde yeniden düzenlendiği belirtilmek suretiyle düzenlemenin dikkate alınması amacıyla duyurulması Başkanlığımızdan istenilmiştir.
Bu kapsamda icra takibi neticesinde satışı yapılan araçların tescil evraklarının düzenlenmesi aşamasında diğer bilgilerin yanı sıra satışın kesinleştiği tarih bilgisinin de tescil belgesinde belirtilmesinin Yönetmeliğe uygun olacağı ve oluşacak ihtilafları önleyeceği değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin hassasiyet gösterilmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla yazımızın yargı çevrenizde bulunan icra dairelerine duyurulmasını arz/rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu