Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTebligatYargıtay Kararları

Alacaklının Talebiyle Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği, Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir

12. Hukuk Dairesi         2021/2193 E.  ,  2021/6921 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu senedin teminat senedi olarak verildiğini, kayıtsız şartsız borç ikrarının içermediğini, kambiyo vasfında olmadığını, senedin arka yüzünde belirtilen kredi borcunun başka bir takip dosyasına ödendiğini, ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince; davanın kabulü ile borçlu yönünden takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; alacaklının istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, ödeme emri tabligatının, borçlunun yurt dışı adresine tebliğ edildiği, her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesince Los Angeles Başkonsolosluğunun hazırladığı tebliğ tebellüğ mazbatasına göre ödeme emrinin davacıya 12/12/2018 tarihinde tebliğ edildiği gerekçesi ile süre aşımından ret kararı verilmiş ise de; icra dosyasında alacaklı vekilinin 28/11/2018 tarihli yeniden ödeme emri tebliğ talebinin olduğu, dosyada mevcut Los Angeles Başkonsolosluğunun icra müdürlüğüne göndermiş olduğu 24/12/2018 tarihli üst yazısında da “…. adı geçenin 19 Aralık 2018 tarihli dilekçesi ile adli evrakı teslim aldığına dair Başkonsolosluğumuzca hazırlanan Tebliğ-Tebellüğ mazbatası onaylanarak ekte sunulmaktadır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi uyarınca çağrı bildiriminin ilgilinin adresine teslimini müteakip başlayan 30 günlük başvuru süresi içerisinde Başkonsolosluğumuza müracaat edilmemiş olması nedeniyle, tebligat 26 Aralık 2018 tarihinde adı geçene tebliğ edilmiş sayılabileceği düşünülmektedir….” şeklinde açıklamada bulununulduğu, ekinde bulunan 26/12/2018 tarihli tebliğ tebellüğ mazbatasından da tebliğ tarihinin 26/12/2018 olarak belirtildiği, borçlu vekilinin de şikayet dilekçesinde ödeme emrinin 14/12/2018 tarihinde konsolosluk aracılığı ile tebliğ edilmiş olduğunu beyan ettiği görülmektedir. Bu durumda borçlu tarafından icra mahkemesine 18/12/2018 tarihinde yapılan başvurunun yasal beş günlük süre içerisinde olduğunun kabulü gerekir.

Öte yandan Dairemizin, Hukuk Genel Kurulu’nca da aynen benimsenen yerleşik uygulamasına göre, alacaklının talebiyle icra müdürlüğünce borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği, ona yeni bir itiraz hakkı tanır (HGK.nun 13.12.2006 tarih ve 2006/12-786/783 sayılı kararı).

O halde Bölge Adliye Mahkemesince; işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin 28/10/2020 tarih ve 2019/1284 Esas – 2020/1551 Karar sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK‘nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu