2021 YılıHacizYargıtay Kararları

Mirasçılar, murisin ölümünden önceki işlemlere itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı; mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği gibi itirazlarla, imhal, itfa, zamanaşımı (İİK 71) ve benzeri itirazlar olabilir.

12. Hukuk Dairesi‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎E. 2021/1184‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎K. 2021/5206

MAHKEMESİ: … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurularında, takip dosyasından murisler…’e gönderilen 89/1-2-3 haciz ihbarnamesi tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğunu ve ayrıca murisleri tarafından birinci haciz ihbarnamesine itiraz edildiğini ileri sürerek ikinci ve üçüncü haciz ihbarnameleri ile murislerinin borçlu konumuna getirilmesi ve sonrasında yapılan haciz, kıymet takdiri ve satış işlemlerinin iptaline karar verilmesini istedikleri, İlk Derece Mahkemesince; birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edildiği gerekçesi ile ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin iptaline, borçlu sıfatının kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; hükmün gerekçesinde hata edildiği, birinci haciz ihbarnamesine yönelik itirazın süresinde olmadığı, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamesi tebliğ işlemlerinin ise usulsüz olduğu gerekçesi ile mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile takip dosyasından …’e gönderilen ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin iptaline, borçlu sıfatının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Mirasçılar, murisin ölümünden önceki işlemlere itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı; mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği gibi itirazlarla, imhal, itfa, zamanaşımı (İİK 71) ve benzeri itirazlar olabilir.
Murisin külli halefi olan mirasçının, asıl borçlu murisin itiraz hakkı kalmadığı durumlarda yeniden itirazda bulunması mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; asıl borçlu murisin, itiraz (şikayet) hakkının olup olmadığıdır.
Somut olayda, alacaklı tarafından borçlular …. aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte….’e gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin 27.10.2014; ikinci haciz ihbarnamesinin 27.11.2014; üçüncü haciz ihbarnamesinin ise 7.01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, haciz ihbarnamelerine itiraz edilmediği tespit edilerek… aleyhine takip dosyasından haciz işlemlerinin tatbik edildiği ve son olarak adı geçene takip dosyasından gönderilen 103 davetiyesinin 5.06.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmış olup…’ün 29.01.2016 tarihinde vefatı sebebiyle, mirasçıları tarafından murislerine gönderilen haciz ihbarnamelerin usulsüz tebliğ edildiği ileri sürülmüş ise de şikayet dilekçesinde borçlular tarafından açıkça 103 davetiyesi tebliğ işleminin usulsüz olduğu ileri sürülmediğine göre, borçlular murisinin haciz ihbarnamelerinden en geç 103 davetiyesinin tebliğ edildiği 5.06.2015 tarihinde haberdar olduğunun kabulü gerekir. Asıl borçlu muris yönünden kesinleşen haciz ihbarnamesi tebliğ işlemlerine yönelik mirasçıların şikayet hakkı bulunmamaktadır.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de; Bölge Adliye Mahkemesince,…’e gönderilen birinci haciz ihbarnamesine yönelik itirazın süresinde olmadığı tespit edildiğine göre, bu halde takip dosyasından üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmesi işlemi İİK’nun 89/2 maddesi hükmüne ve usule uygun olup, mirasçıların ikinci haciz ihbarnamesi tebliğ işleminin usulsüz olduğuna yönelik şikayette bulunabileceklerinin kabulü halinde dahi tebliğ tarihinin düzeltilmesi yerine ikinci haciz ihbarnamesinin iptaline karar verilmesi de doğru görülmememiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 22.10.2020 tarih ve 2019/3430 E. – 2020/1934 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24.05.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu