Haciz&MuhafazaİflasYargıtay Kararları

Alacaklının -İİK. 43 uyarınca- takip yolunu değiştirmesi -«haciz yolu ile» takibi, «iflâs yolu ile» takibe çevirmesi- halinde, önceki takipte konulmuş olan hacizlerin düşeceği

Alacaklının -İİK. 43 uyarınca- takip yolunu değiştirmesi -«haciz yolu ile» takibi, «iflâs yolu ile» takibe çevirmesi- halinde, önceki takipte konulmuş olan hacizlerin düşeceği–

Borçlu hakkında ilâmsız yolla takip yapılmış, takibin kesinleşmesi üzerine de taşınmaz üzerine haciz konmuştur. Borçlu 30.1.1981 tarihli dilekçe ile tetkik merciine başvurarak dilekçede öne sürdüğü nedenlerden dolayı «haczin kaldırılmasını» istemiştir. Şikâyet tarihinden sonra 10.2.1981 tarihinde alacaklı takip şeklini değiştirerek iflâs yoluyla takip isteminde bulunmuş, «merci de takip yolunun değiştirilmesi nedeni ile şikâyetin incelenmesi görevi Ticaret Mahkemesine ait olduğundan» bahisle şikâyetin reddine karar vermiştir.

İflâs suretiyle takiplerde borçlunun iflâs ödeme emri tebliği üzerine itiraz etmesi halinde alacaklı itirazın kaldırılması ve iflâs kararı verilmesi için Ticaret Mahkemesine başvurur. Dolayısiyle iflâs ödeme emrine karşı yapılan itirazlar Ticaret Mahkemesince incelenir.

Olayda, iflâs ödeme emrine karşı yapılmış bir itiraz ve şikâyet söz konusu olmayıp şikâyetin konusu, iflâs ödeme emrinden evvelki işlemlerle ilgilidir. Bu durumda şikâyetin tetkik merciince incelenmesi gerekir. İİK’nun 43. maddesi gereğince haciz suretiyle başlayan takibin değiştirilerek iflâs yoluna gidilmesi halinde, kesinleşmiş olan hacizler kalkar. Bu duruma göre, şikâyetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

12. HD. 18.5.1981 T. E: 3599, K: 5015

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu