Satış Tarifeleri

İİK Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

23 Ocak 2024 SALIResmî GazeteSayı : 32438
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA YAPILACAK SATIŞLARIN İLANLARINA İLİŞKİN PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler aşağıda gösterilmiştir:

 Mezkûr Kanun ve

Yönetmelikteki Parasal Limitler

1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak

 Parasal Limitler

Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli

500.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli

500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için

Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli

2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

Muhammen bedeli

2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

(2) Parasal limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki güncel limitler esas alınır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu