Satış MemurluğuYargıtay Kararları

İcra ve İflas Kanununun 121’inci maddesi uyarınca açılacak davalarda satış bedelinin icra dosyasına yatırılmasına değil ortağa ödenmesine karar verilmelidir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121’inci maddesi uyarınca icra hukuk mahkemesince verilen yetki belgesine dayanarak açılan ortaklığın giderilmesi isteği-

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 07/08/2015 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121’inci maddesi uyarınca icra hukuk mahkemesince verilen yetki belgesine dayanarak açılan ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili; … İli, … İlçesi, … Mahallesi 133 ada 162 parsel 3 nolu bağımsız bölüm ve aynı parsel 4 nolu bağımsız bölümün satış yoluyla ortaklığının giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı … temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz;

a)Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında,

b)Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında,

c)Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına ve tahsil edilmesine karar verilmesi gerekir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121’inci maddesi uyarınca açılacak davalarda satış bedelinin icra dosyasına yatırılmasına değil ortağa ödenmesine karar verilmelidir. Bu hususun mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; hüküm sonucunda satıştan elde edilecek paradan davalı borçlunun hissesine düşen kısmın icra dosyasına aktarılmasına şeklinde karar verilmesi doğru görülmemiş ise de; bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …’ün temyiz itirazlarının kabulüyle hüküm fıkrasının 2 ve 3.bendinin hükümden çıkarılarak yerine “8-Satıştan elde edilecek bedelin taraflara tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında ödenmesine” cümlesinin eklenmesine, hükmün 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7.maddesi gereğince DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 14.04.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

14. HD. 14.04.2021 T. E: 1458, K: 2789

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu