12. Hukuk Dairesi2021 Yılıİlamsız İcraİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiTakibin İptali

Alacaklı yanca başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi incelendiğinde, rehin tutarının borcu ödemeye yettiği anlaşıldığından, İİK. 45/1 uyarınca, asıl borçlu şirket yönünden yapılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin iptaline karar verilmesi gerektiği-

Alacaklı yanca başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi incelendiğinde, rehin tutarının borcu ödemeye yettiği anlaşıldığından, İİK. 45/1 uyarınca, asıl borçlu şirket yönünden yapılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin iptaline karar verilmesi gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. H.başoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı banka tarafından borçlular hakkında başlatılan genel haciz haciz yoluyla ilamsız icra takibine karşı borçluların icra mahkemesine başvurularında; aynı ilişkiden kaynaklanan borcun tahsili için Bursa 1. İcra Müdürlüğünün 2019/9209 E. sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi yapıldığını, ipoteklerin hem asıl kredi borçlusunun hem de müteselsil kefillerin borcunun teminatı olarak tesis edildiğini iddia ederek takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, borçlular tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf taleplerinin esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

1-Şikayetçi borçlular M. & F. D.cilik Turizm Ticaret Anonim Şirketi, M. Akaryakıt Lojistik Gıda İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, M. Gıda Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Ş. M. M., C. M.’un temiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-Şikayetçi borçlu M. Oto Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İİK’nun 45/1. maddesi hükmü uyarınca; rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflâsa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflâs veya haciz yolu ile takip edebilir.

Somut olayda; 17.07.2019 tarihli hesap kat ihtarında, borçlulardan M. Oto Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 17.07.2019 tarihi itibariyle 4557887939 nolu işletme kredisinden kaynaklı 2.611.120,30 TL ve 4557887993 nolu işletme kredisinden kaynaklı 1.793.871,35 TL borcu bulunduğu bildirilerek alacaklı yanca başlatılan Bursa 1. İcra Müdürlüğünün 2019/9209 E. sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinde toplam 4.464.767,05 TL talep edildiği, yapılan incelemede rehin tutarının borcu ödemeye yettiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, İİK’nun 45/1. maddesi nazara alınarak şikayetin kabulü ile asıl borçlu M. Oto Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi yönünden genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ile hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Borçlu M. Oto Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 14/04/2021 tarih, 2020/2457 E. – 2021/877 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22/09/2020 tarih, 2019/984 Esas -2020/453 Karar sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 21.12.2021 T. E: 6542, K: 11757

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu