Aciz VesikasıTasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Aciz belgesinin dava açılmadan, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasından ve hatta hükmün Yargıtay’ca onanmasından veya bozulmasından sonra bile sunulma olanağı bulunduğu-

İİK’nun 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemi- Aciz belgesinin dava açılmadan, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasından ve hatta hükmün Yargıtay’ca onanmasından veya bozulmasından sonra bile sunulma olanağı bulunduğu-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay 17 Hukuk Dairesi’nin 03.04.2019 gün, 2016/13056 E- 2019/4022 K sayılı ilamında “….dava şartı olan geçerli bir aciz vesikasının bulunmaması (İİK. 105-143 Md.) sebebi ile davanın reddine karar verilmesi gerektiği” gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uygun yapılan yargılama neticesinde mahkemece; dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK’nun 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Aciz belgesinin dava açılmadan, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasından ve hatta hükmün Yargıtay’ca onanmasından veya bozulmasından sonra bile sunulma olanağı vardır.

Somut olayda Yargıtay 17 Hukuk Dairesinin temyiz inceleme tarihinden önce 20.02.2014 tarihinde davalı borçlunun dava dilekçesinde takip talebinde ve ticaret sicil adresinde aynı olan adresinde yapılan, dosya içinde bulunmayan ancak daha sonradan dosyaya ibraz edilen haciz tutanağının İİK 105 kapsamında geçici aciz vesikası niteliğinde olduğu kabul edilerek davanın esasına girilmesi, taraf delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 07/07/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4. HD. 07.07.2021 T. E: 1361, K: 4297

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu