12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİhtiyati HacizTasarrufun İptali

Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararı borçlular hakkında başlatılan takip dosyalarından infaz edildiğinden kararın infazını inceleme görevinin icra mahkemesine ait olduğu

Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararı borçlular hakkında başlatılan takip dosyalarından infaz edildiğinden kararın infazını inceleme görevinin icra mahkemesine ait olduğu- İİK’nun 294. maddesi uyarınca hakkında konkordato kesin mühlet kararı verilen borçlu aleyhinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanamayacağı-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. G.eç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi üçüncü kişi şirket, Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/445 E. sayılı dosyasında görülen tasarrufun iptali davasında verilen 02.12.2020 tarihli ihtiyati haciz kararı ile şikayetçi üçüncü kişi şirket adına kayıtlı taşınmaza takip dosyalarından ihtiyati haciz konulduğunu, şikayetçi üçüncü kişi şirket hakkında Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/845 E. sayılı dosyasında 19.08.2020 tarihinde yine aynı tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verildiğini, İİK’nun 294. maddesi gereğince kesin mühlet süresince ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmasının mümkün olmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin uygulanmasının iptaline karar verilmesi talep edilmiş, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulüne karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, ihtiyati haciz kararı İİK’nun 281/2. maddesine göre verilmiş olup gerçekte ihtiyati tedbir niteliğinde olduğu, ayrıca bu karara dayalı olarak başlatılan bir takibin bulunmadığı, başlatılmış ve tasarrufun iptali davasına dayanak olan takip dosyalarında mahkemece verilen tedbir niteliğindeki ara kararla verilen ihtiyati haciz kararının infaz edildiği, ihtiyati tedbir niteliğindeki ihtiyati haciz kararının infaz edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesinin de tasarrufun iptaline bakan asliye hukuk mahkemesince değerlendirilebileceği, aksi kabulün genel mahkemece verilen tedbirin icra dairesince ya da icra mahkemesince kaldırılması sonucu doğuracağı gerekçesi ile alacaklının istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun “Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları” başlıklı 294/1. maddesinde “Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.” düzenlemesi mevcuttur.

Somut olayda, şikayetçi üçüncü kişi hakkında kesin mühlet kararı verilmiş olup, tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararı da borçlular hakkında başlatılan takip dosyalarından infaz edildiği, bu nedenle kararın infazını inceleme görevi icra mahkesinde olup, İİK’nun 294. maddesi uyarınca hakkında konkordato kesin mühlet kararı verilen borçlu aleyhinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanamaz.

O halde, ilk derece mahkemesinin şikayetin kabulüne ilişkin kararı yerinde olup, Bölge Adliye Mahkemesince alacaklının istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ:

Şikayetçi üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2021 tarih ve 2021/2458 E. – 2021/3360 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 29.06.2022 T. E: 1134, K: 8000

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu