Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

İİK’nun 82/11. maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden de uygulanabilir nitelikte olduğu

İcra takibine konu edilen asıl alacak içerisinde, dayanak ilamın bozulması üzerine yeniden hüküm altına alınan manevi tazminat alacağının da olduğu, bu durumda haciz yazısının, İİK’nun 82/11. maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden de uygulanabilir nitelikte olduğu, mahkemece icra takibinde maddi ve manevi tazminat alacaklarının birlikte takip konusu edildiği ve manevi tazminat alacağı üzerine haciz konulabileceği gözardı edilerek haczedilemezlik şikayetinin manevi tazminat alacağı yönünden de kabulünün doğru olmadığı-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin haciz alacaklısı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekilinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda; takibin dayanağı ilamın müvekkilinin borçlu şirkette çalışırken geçirdiği iş kazası nedeniyle lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminat alacağına ilişkin olduğunu, tazminat alacağına farklı icra dosyalarından haciz yazısı gönderildiğini, İİK’nın 82. maddesinin 11. cümlesine göre “Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar haczedilmez” hükmü gereğince takip konusu alacağın haczedilemez nitelikte olduğunu ileri sürerek haczedilmezlik şikayetinin kabulü ile müvekkilinin tazminat alacağına ilişkin hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece dosya alacağına konulan hacizlerin (1.108,79 TL yargılama gideri dışındaki) kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 82/11. maddesine göre, bir kimsenin (borçlunun) vücut ve sıhhati üzerine zarar verilmesi halinde, o kimseye veya “ölümü halinde” ailesine maddi tazminat olarak verilen veya verilmesi gereken paraların haczedilememesi sözkonusudur. Bu tazminat, zarar gören kişinin çalışma gücünü tamamen veya kısmen kaybetmesi halinde, kendisine veya ailesine verilen tazminattır (Prof. Dr. B. Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sf: 445 paragraf 2). Bu hükmün kapsamına yasadan doğan maddi tazminat istemleri ile (TBK mad 49,53,54 ) sözleşmeden doğan tazminat istemleri (örneğin hayat sigortaları nedeni ile borçluya ve ailesine ödenen sigorta tazminatları) girer.

Somut olayda; icra takibine konu edilen asıl alacak içerisinde, dayanak ilamın bozulması üzerine yeniden hüküm altına alınan 4.500,00 TL tutarında manevi tazminat alacağı da vardır. Bu durumda haciz yazısı, İİK’nun 82/11. maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden de uygulanabilir niteliktedir.

Mahkemece yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında icra takibinde maddi ve manevi tazminat alacaklarının birlikte takip konusu edildiği ve manevi tazminat alacağı üzerine haciz konulabileceği gözardı edilerek haczedilemezlik şikayetinin manevi tazminat alacağı yönünden de kabulü doğru değildir.

SONUÇ : Haciz alacaklısı Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.10.2018 T. E: 4648, K: 10248

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu