12. Hukuk Dairesi2023 Yılı89 Haciz İhbarnamesi

Şirket ortağının, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi sayılacağı ve şirket ortağına 89/1, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı dolayısı ile icra dosyası borçlusu şirketin ortağı olan davacıya İİK’nın 89.maddesine göre dosya borçlusuna olan borçlarını icra dosyasına ödemesi için haciz ihbarnamesi gönderilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/10335
Karar No : 2023/3844

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 01.06.2022
SAYISI : 2021/3630 E., 2022/1440 K.
DAVA TARİHİ : 24.02.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Şikayetçi/3. kişi
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28.09.2021
SAYISI : 2021/119 E., 2021/547 K.

Taraflar arasındaki şikayet nedeniyle yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davacı tarafın 89/2 haciz ihbarnamesine yönelik usulsüz tebliğ şikayetinin reddine, davacı tarafın 89/3 haciz ihbarnamesine yönelik usulsüz tebliğ şikayetinin kabulü ile icra dosyasında davacıya yapılan 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğ işleminin iptaline, davacının 89/3 haciz ihbarnamesine ıttıla tarihinin 24.02.2021 tarihi olarak düzeltilmesine ve davacı tarafın taraflarına haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceğine ilişkin şikayetinin reddine karar verilmiştir.

Kararın 3. kişi/şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı 3. kişi/şikayetçi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
3. kişi icra mahkemesine başvurusunda: aleyhine gönderilen 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnameleri nedeniyle alacaklı tarafından 3. kişinin taşınmazları üzerine kayden haciz konulduğunun 24.02.2021 tarihinde icra dosyasının incelenmesiyle haberdar olunduğu, usulsüz tebliğ nedeniyle bu tarihten önce takipten haberdar olunmadığı ve itiraz edilemediği, kaldı ki borçlu şirketin ortağı olan 3. kişiye şirket borcu nedeniyle haciz ihbarnamesi gönderilmesinin de usulsüz olduğu şikayetleri ile davanın kabulüne ve alacaklıya yapılan tebligatların usulsüz olduğunun tespiti ile haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 24.02.2021 olarak düzeltilmesine, itirazın süresinde olduğunun kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Alacaklı cevap dilekçesiyle; icra dosyasından gönderilen 89/2 ve 3. haciz müzekkerelerinin usul ve yasaya uygun olarak tebliğ edildiği, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde bu tebligatlarla ilgili alacaklının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından aleyhe yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği beyanı ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
A. Gerekçe ve Sonuç
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şirket ortağının, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi sayılacağı ve şirket ortağına 89/1, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı dolayısı ile icra dosyası borçlusu şirketin ortağı olan davacıya İİK’nın 89.maddesine göre dosya borçlusuna olan borçlarını icra dosyasına ödemesi için haciz ihbarnamesi gönderilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davacı tarafın, taraflarına haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceğine yönelik şikayetinin reddine karar verilirken öte yandan; davacıya gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesinin tebliğ mazbatası üzerine; davacının adresinin kapalı olması sebebiyle imzadan imtina eden en yakın komşusu P….. Özdur’dan sorulması üzerine davacının işte olduğunun öğrenilmesi üzerine evrakın Güzelyalı Yalı Mahallesi Muhtarlığı’na tebliğ edilerek muhatabın kapısına 2 nolu haber kağıdı yapıştırıldığı ve en yakın komşusu P…… Özdur’a haber verildiğine yönelik şerh ile tebliğ işleminin yapıldığı, bu haliyle anılan tebligatın TK’nun 21/1. Maddesine ve usulüne uygun olduğu gerekçesiyle, davacı tarafın 89/2 haciz ihbarnamesine yönelik usulsüz tebliğ şikayetinin reddine ve ayrıca davacıya gönderilen 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğine ilişkin mazbata incelendiğinde; anılan tebliğ mazbatası üzerine; davacının adresinin kapalı olması sebebiyle imzadan imtina eden en yakın komşusu Mehmet Piri’den sorulması üzerine davacının çarşıda olduğunun öğrenilmesi üzerine evrakın Güzelyalı Yalı Mahallesi Muhtarlığı’na tebliğ edilerek muhatabın kapısına 2 nolu haber kağıdı yapıştırıldığı ve en yakın komşusuna haber verildiğine yönelik şerh ile tebliğ işleminin yapıldığı anlaşıldığı, bu haliyle 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğine ilişkin işlemin denetime elverişli olmadığı, bu nedenle 89/3 haciz ihbarnamesi tebliğ işlemi TK’nun 21/1. maddesine aykırı ve dolayısıyla usulsüz olduğu ve hukuki sonuç doğurmayacağının anlaşıldığı, somut olayda davacının 89/3 haciz ihbarnamesini daha önce öğrendiğine dair icra ve dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığından davacının öğrenme tarihi olarak beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, öğrenme tarihine göre de davacı tarafça yapılan şikayetin yasal süresi içinde yapıldığı kanaatine varıldığından davacı tarafın 89/3 haciz ihbarnamesine yönelik usulsüz tebliğ şikayetinin kabulü ile; icra dosyasında davacıya yapılan 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğ işleminin iptaline, davacının 89/3 haciz ihbarnamesine ıttıla tarihinin 24.02.2021 tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi/3. kişi tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B.İstinaf Sebepleri
3. kişi istinaf dilekçesinde; icra dosyasında aleyhine gönderilen haciz ihbarnamelerinden davalı alacaklı tarafından 3. kişinin taşınmazları üstünde kayden haciz konulduğunun öğrenilmesi üzerine 24.02.2021 günü icra dosyasının incelenmesiyle haberdar olunduğun, 89/2 haciz ihbarnamesinin de usulsüz tebliğ edildiği, memurun araştırma yükümlülüğünü yerine getirmediği ayrıca borçlu şirketin ortağı olan 3. kişiye şirketin borcu açısından haciz ihbarnamesi gönderilmesinin de usulsüz olduğu itirazları ile şikayetin tümden kabulü gerektiği beyanıyla kararın kaldırılarak davanın kabulü ile 3. kişiye yapılan tebligatların usulsüz olduğunun tespitine ve haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 24.02.2021 olarak düzeltilmesi ile itirazın süresinde olduğunun tespitine, karar verilmesini talep etmiştir.

C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
C.1.Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şirket ortağı, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi sayılacağından, şirket ortağına 89/1, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığından davacı tarafın, taraflarına haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceğine yönelik şikayetinin reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı, davacıya gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesine ilişkin tebligat evrakı incelendiğinde, muhatabın işe gittiği yazılmakla geçici olduğu belli olmakla, tebliğ işleminin mevzuat hükümlerine göre usulüne uygun olduğu, davacı tarafından istinaf dilekçesinde ileri sürülen davacının belirtilen adreste oturmadığı hususu ilk derece mahkemesinde ileri sürülmediğinden değerlendirilmediği, 89/3 haciz ihbarnamesine ilişkin tebligat evrakı incelendiğinde; haber bırakılan komşu/kapıcı/yönetici ismi bulunmadığından anılan tebliğ işleminin de mevzuat hükümlerine göre usulsüz olduğu anlaşılmakla ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde 3. kişi/şikayetçi temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
3. kişi/şikayetçi temyiz dilekçesinde; her ne kadar 89/3 haciz ihbarnamesine yapmış olduğu usulsüz tebliğ şikayetine dair talebi kabul edilse de 89/2 haciz ihbarnamesine dair yapmış olduğu şikayetin kabul edilmediği, menfi tespit davası için de süreyi kaçırdığı, bu durumun zararına yol açtığı, halbuki 89/3 tebliği ve takip eden işlemlerin de iptaline karar verilmesi gerektiği, 3. kişinin adresten geçici mi daimi mi ayrıldığının işbu anılan tebliğ sırasında da mazbataya açıkça yazılmadığı, aleyhe yapılan bu işlemler nedeniyle alacaklının kötü niyetli olduğu iddiaları mahkeme kararının kaldırılarak şikayetinin tümden kabulünü talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, haciz ihbarnamesine yönelik usulsüz tebliğ şikayetine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
İİK’nın İİK 89. maddesi., ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 21. madde ve sair ilgili mevzuat

3. Değerlendirme
1-Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2-Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup 3. kişi/şikayetçi tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

31.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu