Yargıtay Kararları

ÖDEME EMRİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN IBAN VE BANKA HESAP BİLGİSİNİN BULUNMAMASI HER ZAMAN TAMAMLANABİLİR OLUP ÖDEME EMRİNİN İPTALİNİ GEREKTİRMEZ

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ÖDEME EMRİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BANKA HESAP NUMARASININ BİLGİSİNİN İKMALİ HER ZAMAN MÜMKÜN OLUP  ÖDEME EMRİNİN İPTALİNİ GEREKTİRMEZ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İA tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, borçlunun mahkemeye başvurusunda sair sebeplerin yanı sıra icra dairesine ait iban numarası ve banka hesap numarasının ödeme emrinde bulunmadığını ileri sürerek usul ve yasaya aykırı düzenlenen ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, icra dairesine ait banka adının ve hesap bilgilerinin ödeme emrinde belirtilmesinin İİK’nun 60/2 maddesi uyarınca zorunlu olduğu ve sonradan bu eksikliğin giderilemeyeceğinden bahisle İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması ile ödeme emrinin iptaline ve ödeme emri iptal edildiğinden diğer şikayet nedenleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, borçlu tarafından ödeme emrinde eksikliği ileri sürülen icra müdürlüğüne ait banka hesap numarası bilgisinin ikmali her zaman mümkün olup, Dairemizin değişen içtihatlarına göre anılan eksiklik ödeme emrinin iptalini gerektirmez.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun yukarıda izah edilen hususa ilişkin şikayetinin yerinde olmadığı gözetilerek diğer istinaf sebepleri incelenmek suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.30/03/2022 ESAS NO : 2021/12287  KARAR NO : 2022/4209

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu