2022 Yılıİhalenin FeshiYargıtay Kararları

6183 sayılı Kanun’un 99. maddesine göre, gayrimenkul ihalelerinin feshi, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla talep edilebilir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2022/594
KARAR NO : 2022/8310

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 29/09/2021-25/11/2021 (Ek Karar)
NUMARASI : 2021/1018-2021/1984

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından, prim alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun gereğince yapılan takip nedeniyle borçluya ait taşınmazın satıldığı, borçlunun ihalenin feshi istemi ile iş mahkemesine başvurduğu, iş mahkemesince verilen görevsizlik kararı üzerine borçlunun süresi içerisinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi ile istemin icra mahkemesince incelendiği ve şikayetin kabulü ile ihalenin feshine hükmedildiği, karara karşı alacaklının istinaf başvurusunda bulunduğu ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce istemin kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine şikayetin süreden reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği, Bölge Adliye Mahkemesi’nin ek kararı ile kararın kesin verildiğinden bahisle borçlunun temyiz talebinin reddedildiği, borçlu tarafındanbu ek kararın da temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
Şikayete konu ihalenin 19.3.2018 tarihinde yapıldığı, borçlunun ihalenin feshi talebi ile iş mahkemesine 26.3.2018’de başvurduğu, bu suretle istemin yasal yedi günlük süresi içerisinde olduğu anlaşılmış olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizinin kabil olduğu görülmektedir. Bu durumda, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 25.11.2021 tarihli temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararının oybirliği ile kaldırılmasına karar verilerek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin 29.9.2021 tarihli asıl kararının temyiz incelemesine geçildi:
6183 sayılı Kanun’un 99. maddesine göre, gayrimenkul ihalelerinin feshi, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla talep edilebilir.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’un 52. maddesi ile değişik 88. maddesinin 16. fıkrası uyarınca, Kurumun (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı) süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51., 102. ve 106. maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanun’un uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Aynı maddenin 19. fıkrası uyarınca ise, Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir.

5510 sayılı Kanun’un 88. maddesi, 6183 sayılı Kanun’un 99. maddesine göre daha özel bir düzenleme olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin 16. fıkrası uyarınca prim ve diğer alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Kanun uyarınca yaptığı icra takipleri nedeniyle gerçekleştirilen taşınmaz ihalelerinin feshine ilişkin şikayetler hakkında da aynı maddenin 19. fıkrası hükmünün uygulanması gerekir.
Bu durumda uyuşmazlığın çözümünde, alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi olan Elazığ İş Mahkemesi görevli ve yetkili olduğundan, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, icra mahkemesinin talep hakkında karar verme görevi bulunmadığı gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesi’nin şikayetin kabulüne dair kararının ortadan kaldırılarak, HMK’nun 353/1-a-3. maddesi gereğince, icra mahkemesinin görevsizliğine, HMK’nun 20. maddesi gereğince kararın kesinleşmesini müteakip 2 hafta içerisinde talepte bulunulduğunda dosyanın görevli ve yetkili Elazığ İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, HMK’nun 114/1-c ve 115. maddelerinde düzenlenen kamu düzeni ile ilgili görev hususu göz ardı edilerek şikayetin süreden reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 29.9.2021 tarih ve 2021/1018 E. – 2021/1984 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 06/07/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu