İhalenin FeshiYargıtay Kararları

İhale konusu taşınmazın köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2022/1741
KARAR NO : 2022/4996

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 01/12/2021
NUMARASI : 2021/1371-2021/1841

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlunun, sair sebepler yanında satışın köyde ilan edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddine hükmedildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmüştür.
İİK’nun 126/2. maddesinde ilanın, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı maddenin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.
Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın, tapuda Sakarya ili, Erenler ilçesi, .. Mahallesi ….. Mevkii, 100 parsel olarak kayıtlı olup, 1.960,00 m2 tarla vasfında olduğu, 10.11.2020 tarihli satış kararında, satış ilanının adliye ilan panosu ile Adalet Bakanlığı e-ilan sitesinde ve bir gazetede yayınlattırmak suretiyle yapılmasına karar verilmiş ise de, mahallede ilan yapılmasına karar verilmediği, satışın mahallede ilan edilmediği görülmektedir.
Somut olayda, 137.200,00 TL muhammen değerli taşınmazın 10.02.2021 tarihli 1. artırma da, elektronik ortamda teklif veren …… 72.610,00 TL bedelle ihale edildiği, adı geçen alıcıdan başka bir katılımcı bulunmadığı görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur. Taşınmazın düşük bedelle ihale edilmiş olması ve ihaleye 3. kişiden başka katılan olmaması yapılan satış ilanının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; bu düzenleme taşınmazın idari yapısına ilişkin olup, taşınmazın fiilen köy vasfında olan yerde bulunduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinden ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır.
O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce, başvurunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2021 tarih ve 2021/1371 E. – 2021/1841 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Sakarya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.5.2021 tarih ve 2021/42 E. – 2021/103 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 21/04/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2022/2769
KARAR NO : 2022/4990

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 27/12/2021
NUMARASI : 2021/2791-2021/2029

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun, diğer fesih nedenlerinin yanı sıra satış kararında gazete ilanı yapılmasına yer olmadığına karar verilmesinin ihaleye katılımı olumsuz etkilediğini ileri sürerek 1 Parsel’de kayıtlı 26 ve 27 numaralı bağımsız bölümler ile 7 Parsel’de kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüme ilişkin yapılan ihalelerin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce, ihalenin feshi isteminin kısmen kabulü ile 1 Parsel’de kayıtlı 27 numaralı bağımsız bölüme ilişkin ihalenin feshine, diğer iki taşınmaza ilişkin şikayetin ise reddi ile birlikte şikayetçi aleyhine % 10 para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, borçlunun istinaf talebinin kamu düzeni nedeniyle kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine; şikayetin kısmen kabulü ile 1 Parsel’de kayıtlı 27 numaralı bağımsız bölüm yönünden ihalenin feshine, diğer taşınmazlar yönünden şikayetin reddi ile birlikte % 1 para cezasına hükmedilmesine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Taşınırların satışına ilişkin İİK’nun 114/2. maddesinde; ilanın şeklinin, artırmanın tarzının, yer ve gününün ve gazete ile yapılıp yapılmayacağının, icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacağı belirtilmiş olup, aynı Kanun’un 126/son maddesinde; 114. maddenin 2. ve 3. fıkralarının, taşınmazların satış ilanı hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.
Somut olayda, 29.12.2020 tarihli satış kararında; “satışa çıkarılacak mal ilanının, Diyarbakır İcra müdürlüğü ilan panosu ve UYAP elektronik ortam ile yayınlattırmak suretiyle yapılmasına, taşınmazların münferit değerleri ve mahalleri ile taraf menfaatleri göz önünde bulundurularak gazete ilanı yapılmasına yer olmadığına,” karar verildiği, satışa çıkarılan ve temyiz konusu olan taşınmazlardan 1 Parsel’de kayıtlı 26 numaralı bağımsız bölümün muhammen değerinin 30.000,00 TL, ihale bedelinin ise 25.000,00 TL, 7 Parsel’de kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölümün muhammen değerinin 265.000,00 TL, ihale bedelinin ise 185.000,00 TL olduğu, satışa alacaklı dışında bir kişinin katıldığı görülmüş olup, bu haliyle, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesi’nce yukarıda açıklanan nedenlerle şikayete konu tüm taşınmazlar yönünden istemin kabulü ile ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin kısmen kabul kısmen reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 27.12.2021 tarih, 2021/2791 E. – 2021/2029 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 21/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu