İcra Harç, Vergi ve GiderlerYargıtay Kararları

Yetkisizlik Kararı Üzerine Süresinde Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesinin 

Yetkisizlik Kararı Üzerine Süresinde Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesinin

Alacaklının icra mahkemesinin «yetkisizlik kararı»nın kesinleşmesinden itibaren on gün geçtikten sonra, «takip dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini» istemesi halinde, kendisinden yeniden harç alınması gerekeceği-

Para borcu için yetki ve  itirazları konusunda İİK’nun 50. maddesi göndermesiyle HUMK’nun yetkiye dair hükümleri uygulanır. Yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine 10 gün içinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunmak gerekir. <i>10 gün içinde icra müdürlüğüne gönderilme talebinde bulunulursa ikinci takip birinci takibin devamı sayılır ve harç alınmaz. 10 günlük sürenin geçirilmesi halinde, yeni bir takip sözkonusu olduğundan yeniden harç alınması gerekir.
HUMK. Harçlar Kanunu, İİK. gereği harca tabi talep ve davalarda harcın ödendiği tarihte takip yapılmış sayılır. Bu husus re’sen gözetilir.

Somut olayda Yenişehir İcra Müdürlüğünün 97/1509 sayılı dosyasında yetki itirazında bulunulmuş, Yenişehir İcra Tetkik Hakimliğinin 97/15-17 sayılı ve 12.5.1997 tarihli kararı ile yetki itirazının kabulüne, takibin yetkisizlik nedeniyle iptaline taraf vekillerinin yüzüne karşı karar verilmiştir. Karar 22.5.1997 tarihinde kesinleştiğinden 10 günlük süre 1.6.1997 tarihinde sona ermiştir. Oysa alacaklı vekili 8.7.1997 tarihli talebi ile takip dosyasının Bilecik İcra Müdürlüğüne gönderilmesini istemiş Bilecik İcra Müdürlüğünün 97/975 sayılı dosyasında harç yatırılmaksızın borçluya ödeme emri gönderilmiştir. Bu noksanlığın re’sen gözetilerek HUMK’nun 193/son maddesi gereği takibin yapılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, kesin mehile rağmen delil bildirilmediğinden bahisle itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

12. HD. 14.5.1998 T. E: 4464, K: 5468

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu