12. Hukuk Dairesi2021 Yılıİhalenin FeshiMeskeniyet Şikayeti

Meskeniyet Şikayeti Kesinleşmeden Taşınmazın İhalesi Yapılıp Yapılamayacağı

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/8011
KARAR NO : 2021/8585

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 28/04/2021
NUMARASI : 2021/20-2021/1091
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
Şikayetçi borçlu sair fesih iddialarının yanı sıra, satışı yapılan taşınmaza ilişkin meskeniyet şikayetinin derdest olduğunu, dosya temyiz incelemesi aşamasında olduğundan satış yapılamayacağını ileri sürerek 10/12/2019 tarihli taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re’sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunan borçlunun ihaleye konu taşınmaza yönelik meskeniyet şikayetinde bulunduğu, Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/171 esas 2018/309 karar sayılı ilamı ile meskeniyet şikayetinin reddine karar verildiği, borçlunun karara karşı istnaf yoluna başvurduğu, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, bu kararın 27/02/2019 tarihinde borçlu tarafından temyiz edildiği, bu arada ihalenin 10/12/2019 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir.
Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/171 esas 2018/309 karar sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi ……Özmen vekilinin icra mahkemesine meskeniyet şikayetiyle başvurduğu, dosyanın yukarıda belirtilen aşamalardan geçtiği ve ihale tarihinde de temyiz incelemesinin devam ettiği görülmekle, bu husus gözetilmeksizin ihale yapılması İİK’nun 364/3. maddesine aykırılık teşkil etmekle ihalenin feshi sebebidir.
O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 28.04.2021 tarih ve 2021/20 E. – 2021/1091 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.09.2020 tarih ve 2019/806 E. 2020/401 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 07/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu