TebligatYargıtay Kararları

Yetkisiz İcra Müdürlüğünde Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilip Daha Sonra Yeni Ödeme Emrinin Yetkili İcra Müdürlüğünce Vekile mi Asıla mı Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Yetkisiz İcra Müdürlüğünde Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilip Daha Sonra Yeni Ödeme Emrinin Yetkili İcra Müdürlüğünce Vekile mi Asıla mı Tebliğ Edilmesi Gerektiği
(YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11276 KARAR 2017/2460)
Yetkili icra müdürlüğü yeni ödeme emrini, yetkisine itiraz ettiği icra müdürlüğüne borçlu adına vekaletname sunan vekile tebliğ eder. Vekilin, tebellüğ ettiği ödeme emrini -istifa ve/veya azil olmaksızın- kendilerine tebligat yapılamayacağından bahisle iadesi takibin kesinleşmesine engel değildir; icra müdürlüğü asile tabligat yapmak zorunda değildir.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlu tarafından süresinde yetkiye ve borca itiraz edilerek takibin durdurulduğu, alacaklı tarafından yetki itirazının kabul edilerek dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesinin talep edildiği, bunun üzerine yetkili Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. sayılı dosyası ile yetkisiz icra müdürlüğünde borçlu vekili olarak dosyaya vekalet sunan vekile yeni bir ödeme emri gönderildiği, ancak vekil tarafından kendilerine tebligat gönderilemeyeceği gerekçesi ile tebligatın iade edildiği, borçlu tarafından asile tebligat gönderilmeden takibin kesinleştirilerek haciz konulmasının mümkün olmayacağından bahisle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece yeniden başlatılan takipte, ödeme emrinin asile gönderilmesi gerekirken vekile gönderildiği, vekile tebligat zorunluluğunun ilamda gösterilen vekile dair olduğu, ilamsız takipte asile tebliğin zorunlu olduğu belirtilerek icra müdürlük işleminin kaldırılması ile ilamsız takipte ödeme emrinin asile gönderilmesine karar verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Tebligat Yönetmeliği’nin 18, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK.nun 73, 81, 82, 83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda,borçlu…..’nin vekili aracılığıyla ….. İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. sayılı dosyası ile aleyhine başlatılan takipte icra dairesinin yetkisine itiraz ettiği ve yetki itirazının alacaklı tarafından kabul edilmesi üzerine, alacaklının talebi ile icra dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderildiği ve Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. sayılı dosyasına kaydedildiği, bu dosyada gönderilen ödeme emrinin borçlunun yetkisiz icra dosyasında vekili olan Av…..’ya tebliğ edildiği, adı geçenin 31/07/2015 tarihli dilekçeyle ödeme emri tebligatını icra müdürlüğüne iade ettiği anlaşılmıştır.Bundan sonra takip dosyasında borçlu asile ödeme emri tebliğ edilmeksizin haciz işlemleri uygulanmıştır.
Şikayete konu takip, yetkisiz icra dairesinde başlatılan takibin devamı niteliğinde olup,yetkisiz icra dairesinde borca itiraz aşamasında vekalet sunmak suretiyle borçlunun vekili olan avukatın yetkili icra dairesinde devam eden takipte ayrıca bir vekalatname sunması gerekli olmayıp, icra dosyasına sunulan bir azilname ya da istifa da söz konusu olmadığından borçlunun takipte vekille temsil edildiğinin kabulü gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu