Yargıtay Kararları

HMK. nın 445. maddesi ile HMK. nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre elektronik ortamda saklanan UYAP kayıtları asıldır.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2022/3387
KARAR NO : 2022/5116

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 05/02/2021
NUMARASI : 2020/485-2021/307

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının nasıl oluşturulacağı 6100 sayılı HMK. nın 359. maddesinde belirtilmiştir.
Heyet halinde çalışan mahkemelerde kararın oybirliği ile mi, yoksa oy çokluğu ile mi verildiği de kararda belirtilmek zorundadır.
UYAP uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra verilen kararlar fiziki dosyada bulunduğu gibi, elektronik ortamda da saklanmaktadır.
HMK. nın 445. maddesi ile HMK. nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre elektronik ortamda saklanan UYAP kayıtları asıldır.
Somut uyuşmazlıkta, temyiz incelemesi sırasında fiziki dosyada bulunan ve elektronik imzalı olduğu belirtilen gerekçeli karar ile UYAP kayıtlarında bulunan karar arasında farklılık olduğu görülmüştür.
Bölge Adliye Mahkemesi’ nin yukarıda esas/karar sayıları yazılı dava dosyasının uyap kayıtlarındaki gerekçeli kararı yazıya dökülerek incelendiğinde;
UYAP kayıtlarında bulunan gerekçeli karar ile fiziki dosyadaki gerekçeli kararın UYAP’ da “ BFWvTQt-/LHn8nW-8KShQme-ozXujo” kodu ile kayıtlı olup,
Her iki gerekçeli kararın hüküm fıkrasının son paragrafı dışında aynı olduğu,
Ancak, fiziki dosyadaki gerekçeli kararın “OYBİRLİĞİ ile” verildiğinin yazılı olmasına rağmen, UYAP kayıtlarındaki gerekçeli kararın “OYÇOKLUĞU ile” verildiğinin yazılı olup, 3…3 sicil numaralı Üye Hakim’in muhalefet şerhinin bulunduğu, her iki kararın farklı olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere dosyada iki farklı gerekçeli karar oluşturulması HMK. nun 445. maddesi ile HMK. nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı ve belgelendirmeyi bozucu nitelikte olduğundan kararın sair yönleri incelenmeksizin bozulması gerekmiştir.SONUÇ:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 05/02/2021 tarih ve 2020/485 E. 2021/307 K. sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 25/04/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu