12. Hukuk Dairesi2023 YılıHarç

T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nun davalı olduğu dosya da harçtan muafiyetinin söz konusu olamayacağı

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2022/10343
KARAR NO: 2023/2974
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 01/06/2022
NUMARASI : 2021/3477-2022/1392
DAVALI : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
     Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda meskeniyet iddiasına dayalı haczedilemezlik şikayetinde bulunduğu,  mahkemece şikayetin kabulüne  karar verildiği, alacaklı tarafından  istinaf yoluna başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, karara alacaklı  Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın temyiz yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.
              6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’na 696 Sayılı KHK ile eklenen geçici 5. maddesi gereğince; sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla “banka tarafından açılmış veya açılacak dava veya takiplerde” 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 2’nci, 23. ve 29. maddeleri gereğince harçtan muaftır. Temyize konu uyuşmazlıkta, Vakıfbank davalı olup, davacı sıfatı bulunmamaktadır. Bu hale göre banka tarafından kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış veya açılacak dava ve takip bulunmadığından davalı bankanın sözü geçen kanun hükmündeki muafiyetten yararlanamayacağı anlaşılmaktadır. 
          Davalının temyiz itirazlarının incelenebilmesi için 6100 Sayılı HMK 366. madde yollamasıyla HMK’nın 344/1 ve HMK’nın 346/2 maddelerine göre işlem yapılarak temyiz harç ve masraflarının tamamlatılması gerekmektedir. Harçlar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca eksik harç tamamlanmadıkça müteakip işlemler yapılamaz. Mahkemece nispi temyiz karar harcının 7 günlük kesin süre verilerek tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle noksan harcın tamamlatılması için meşruhatlı davetiye çıkartılıp HMK’nın 366. madde yollamasıyla 344. maddedeki kanuni prosedürün yerine getirilmesi, harç tamamlanır ise sayman mutemedi alındısı ve çıkartılan muhtıranın tebligat parçası da eklenerek, dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için Bölge Adliye Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.05.2023 gününde oybirliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu