12. Hukuk Dairesi2024 Yılı89 Haciz İhbarnamesiSüresiz Şikayet

 İİK’nın 89. maddesinde, takip borçlusunun “üçüncü şahıs” nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedilebileceği düzenlenmiştir. Yasanın söz konusu emredici kuralına aykırı olarak yapılan işlemler, İİK’nın 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olup, 3. kişilerin haciz ihbarnamesine karşı icra dairesine itirazlarını bildirmiş olmaları, anılan konuda icra mahkemesine şikayette bulunmalarını engellemez.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/8705
KARAR NO : 2024/4495
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                   : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ                   : 28/09/2023
NUMARASI                   : 2022/2536-2023/2147
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı/şikayetçi/3. kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesince başvurusunda; temlik alacaklısı tarafından borçlu hakkında başlatılan icra takibinde taraflarına 89/1 haciz ihbarnamesi gönderildiğini ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında borçluya isabet edecek taşınmazların haczinin talep edilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek haciz ihbarnamesinin iptalini talep ettiği,İlk Derece Mahkemesince şikayetçi tarafından süresi içerisinde icra dairesine itirazda bulunulduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı şikayetçi tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
 İİK’nın 89. maddesinde, takip borçlusunun “üçüncü şahıs” nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedilebileceği düzenlenmiştir. Yasanın söz konusu emredici kuralına aykırı olarak yapılan işlemler, İİK’nın 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olup, 3. kişilerin haciz ihbarnamesine karşı icra dairesine itirazlarını bildirmiş olmaları, anılan konuda icra mahkemesine şikayette bulunmalarını engellemez. Alacaklı üçüncü kişinin itirazının aksini iddia ve ispat ederek üçüncü kişinin İİK’nın 338/1. maddesi hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca İİK’nın 89/4. uyarınca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. Üçüncü kişi alacaklının kendi aleyhine dava açmasını önlemek için, 89/1. haciz ihbarnamesinin usulsüz olduğundan bahisle iptalini istemekte hukuki menfaati vardır.
 Bu durumda, kendisine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi 3. kişiler, borçlu ile aralarında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında borçluya isabet edecek taşınmazların haczinin 89/1 haciz ihbarnamesi kapsamında haczedilemeyeceğini ileri sürerek haciz ihbarnamesinin iptalini istediğine göre, mahkemece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Şikayetçi üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 28.09.2023 tarih ve 2022/2536 E. – 2023/2147  K. sayılı kararının KALDIRILMASINA,
 Çeşme İcra Hukuk Mahkemesinin 24.06.2022 tarih ve 2022/31 E. – 2022/140 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 08.05.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu