12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİşlem ŞikayetiMirasın Reddi

Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet ise taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süreye de tabi değildir. 

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2009/23542
KARAR NO : 2010/6365
Y A R G I T A Y   İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Alanya İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/06/2009
NUMARASI : 2009/634-2009/997
DAVA TÜRÜ : Takibin İptali
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı …….İbat tarafından, muris ………….Polat aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin adı geçene 13.09.2006 tarihinde tebliğ edildiği, takibin kesinleşmesinden sonra borçlunun 18.07.2007 tarihinde vefat etmesi üzerine borçlunun mirasçısı ………..Polat’a 1 örnek 10 nolu ödeme emrinin adı geçene 10.03.2008 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.
Mirasçı borçlu 19.06.2009 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, Ankara 2.Sulh Hukuk Mahkemesinden 14.08.2008 tarih ve 2008/476 esas, 2008/904 karar sayılı mirasın reddi kararı aldığını belirterek, takibin iptalini talep etmiştir.
Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet ise taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süreye de tabi değildir. 
Somut olayda borçlu,hakkında mirasın reddine karar verildiğini beyanla dosya numarasını bildirdiğine göre, mahkemece anılan dosyanın incelenerek yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekirken, şikayetin süre yönünden reddi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 18/03/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu