12. Hukuk Dairesi2021 Yılı

Anayasa’nın 11. ve 138. maddeleri, hakime Anayasa’ya aykırılığı saptanmış, yasa hükmünü iptal kararı yürürlüğe girmemiş olsa bile uygulamama yetkisini hatta yükümlülüğünü vermektedir.

Anayasa'nın 11. ve 138. maddeleri, hakime Anayasa'ya aykırılığı saptanmış, yasa hükmünü iptal kararı yürürlüğe girmemiş olsa bile uygulamama yetkisini hatta yükümlülüğünü vermektedir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/1844
KARAR NO : 2021/5931

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 16/07/2020
NUMARASI : 2019/2313-2020/1076
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkından başlatılan kambiyo takibinde borçlu Aksaray Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş. ‘nin 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü, icra müdürlüğü tarafından Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan hak edişlerin teşvik primlerinin haczedildiğini, İİK 362/a maddesine aykırı olarak konulan tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine ilişkin karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun istinaf talebinin kabulüne karar verilerek, HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile şikayetin kabulüne ve Siverek İcra Dairesi’nin 2018/1224 E. sayılı takip dosyası ile borçlu Aksaray Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş. hakkında uygulanan taşınır ve taşınmaz hacizlerinin iptaline, kasada olan ve alacaklıya ödenmemiş paranın borçluya iadesine karar verildiği, görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2020 tarihli ve 201959 E. – 2020/61 K. ile 6100 sayılı İİK’na 09/05/2018 tarihli 7141 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen 362/a maddesinin “08/02.2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar… taşınır ve taşınmaz malları…. içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilir ” bölümündeki 08/02.2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar’ ifadesi iptal edilmiş olup her ne kadar iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra, yürürlüğe girmesine karar verilmiş ise de; Anayasa’nın 11. maddesinde, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi düzenlenmiş, 138. maddesi ise hakimlere herşeyden önce Anayasa’ya uygun olarak hüküm verme yetkisi tanımıştır. Anayasa’nın 11. ve 138. maddeleri, hakime Anayasa’ya aykırılığı saptanmış, yasa hükmünü iptal kararı yürürlüğe girmemiş olsa bile uygulamama yetkisini hatta yükümlülüğünü vermektedir. Karar gerekçelerinin yazımı ve yayımlanmasının uzun süre alması karşısında hiç olmazsa iptal kararının duyurulması, Anayasa’ya aykırı Yasa hükmünün uygulanmasını engelleyecektir (Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İd. Huk. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi-Amme İdaresi Dergisi, cilt:26). İptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olması Kanun Koyucuya Anayasa’ya uygun yeni Yasa maddesi hazırlanması için verilmiş süre olup, bu süre iptal hükmünün uygulanmasını engellemeyeceğinden borçlunun şikayeti hakkında Anayasa Mahkemesi ‘nin anılan kararı da nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 16.07.2020 tarihli, 2019/2313 E. – 2020/1076 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başa dön tuşu