2022 YılıBAM Gaziantep 12. Hukuk DairesiHarçİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İpotek takiplerinde haciz safhası olmadığından icra/ödeme emrinin tebliğinden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında harç alınması gerekir.

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

Dosya No : 2022/465
Karar No : 2022/1932

TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :GAZİANTEP 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :27/12/2021
NUMARASI :2021/694 E, 2021/744 K.

DAVANIN KONUSU :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ :16/09/2022
YAZIM TARİHİ :16/09/2022

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkemesi kararının Dairemizce istinaf yoluyla tetkikinin istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlular hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, icra müdürlüğünce rehnin paraya çevrilmesi üzerine taşınmazın satış bedelinden %11,38 oranı üzerinden tahsil harcı kesildiği % 4,55 oranında tahsil harcı alınması gerektiğini ileri sürerek bu kısımların iadesi isteminde bulunduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde şikayet hakkı kullanılmadığından bahisle şikayet usulden reddedilmiş ise de; harç şikayetçi yönünden 06.12.2021 günü tahakkuk etmekle şikayet süresi bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Harç tahakkuk tarihine göre ise şikayetin süresinde yapıldığı görülmektedir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin “(B) İcra ve iflâs harçları” bölümünün “I-İcra harçları” başlıklı fıkrasının 3/c bendinde tahsil harcı “haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38 oranında uygulanır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Aynı Yasa’nın 3/b bendinde ise tahsil harcı “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında uygulanır” düzenlemesi yer almaktadır. İpotek takiplerinde haciz safhası olmadığından icra/ödeme emrinin tebliğinden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında harç alınması gerekir.
O halde, ilk derece mahkemesince, şikayetin kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, ilk derece mahkemesinin istemin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ve HMK’nun 353/1(b)-2. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun kısmen kabulüne,
28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değişik İİK’nun 364/1. maddesi ve İİK’ya Ek 1/1. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerince verilen miktar veya değeri 107.090,00 TL’yi geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilecek olup, somut olayda uyuşmazlık konusu miktar temyiz kanun yoluna başvurulabilecek parasal sınırı geçmediğinden kesin olarak karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE,
2-Dosya kapsamı, delil durumu ve takip dosyası içeriğine göre GAZİANTEP 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’nin 2021/694 E, 2021/744 K. sayılı kararının HMK’nun 353/1(b)-2. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,
3-Şikâyetin kısmen kabulü ile; Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2018/34369 E. sayılı icra dosyasına konu edilen taşınmazın tahsil harcına ilişkin olarak alınan oranının % 9,10 olarak düzeltilmesine ve % 9,10 oranı üzerinden tahsil harcı hesaplanarak alınmasına,
4-Davacı tarafından dava açılırken yatırılan (peşin harç 59,30 TL) harcın mahsubu ile bakiye 21,40 TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
5-Davanın mahiyeti gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Peşin yatırılan istinaf karar harcının talep hâlinde ilk derece mahkemesince davacıya iadesine,
7-Davanın mahiyeti gereği davacı vekiline vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
8-Yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde talep hâlinde ilk derece mahkemesince ilgili tarafa iadesine,
9-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda miktar itibariyle kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.16/09/2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu