İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

TMK’nun 873/3 maddesindeki yasal düzenleme uyarınca, aynı alacak için aynı taşınmaz üzerinde farklı derece ile tesis edilmiş ipotekler nedeniyle birlikte takip yapılması gerektiği

Her iki takibin ise aynı alacak için aynı taşınmaz üzerine kurulan ancak farklı derecelere ilişkin ipoteğe dayandığı anlaşıldığından, Bölge Adliye Mahkemesince; TMK’nun 873/3 maddesindeki yasal düzenleme uyarınca, aynı alacak için aynı taşınmaz üzerinde farklı derece ile tesis edilmiş ipotekler nedeniyle birlikte takip yapılması gerektiği, o halde şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Kiraz Koyuncu C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte borçlunun, sair şikayet nedenlerinin yanı sıra, bütün gayrimenkuller için takip başlatılmadığını ileri sürerek takibin iptalini istediği, İlk Derece Mahkemesince; şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; gerekçeli karar başlığının düzeltilmesi yönüyle istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile kararın kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

TMK’nun 873/3 maddesinde aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması halinde, rehnin paraya çevrilmesi isteminin taşınmazların tamamı hakkında yapılacağını düzenlemiştir. Bu hükme kıyasen aynı alacak için aynı taşınmaz üzerinde farklı derece ve/veya sırada tesis edilmiş ipotek varsa bunlar hakkında da birlikte takip yapılması gerekir.

Şikayete konu takip dosyasının incelenmesinde, E. Horozoğlu’nun kredi borcundan kaynaklı alacak için, Ankara 24. Noterliği’nin 08.11.2010 tarihli ve 37638 yevmiye numaralı ihtarnamesine dayalı olarak A. Aybuğası’na ait olan 5931 ada 12 parsel üzerine 02.05.2006 tarihinde 7840 yevmiye numarası ile kurulan 1. dereceden 100.000 USD bedeli ipotek akdine dayalı olarak E. Horozoğlu ve A. Aybuğası aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibe girişildiği görülmüştür.

D.li 5. İcra Müdürlüğü’nün 2018/1767 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde ise, aynı borç ve ihtarnameye dayalı olarak, aynı taşınmaz üzerine 02.05.2006 tarihinde 7841 yevmiye numarası ile kurulan 2. dereceden 200.000 TL bedeli ipotek akdine dayalı olarak E. Horozoğlu ve A. Aybuğası aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibe girişildiği görülmüştür.

Buna göre, taşınmazda 1. ve 2. derece ile tesis edilen ipoteğin, limit ipoteği olduğu ve E. Horozoğlu’nun borçlarının teminatını teşkil etmek üzere kurulduğu, her iki takibin ise aynı alacak (E. Horozoğlu’nun kredi borcundan kaynaklı) için aynı taşınmaz üzerine (5931 ada 12 parsel) kurulan ancak farklı derecelere ilişkin ipoteğe dayandığı anlaşılmıştır.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince; TMK’nun 873/3 maddesindeki yasal düzenleme uyarınca, aynı alacak için aynı taşınmaz üzerinde farklı derece ile tesis edilmiş ipotekler nedeniyle birlikte takip yapılması gerektiğinden, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 03/03/2021 tarih, 2020/2003 E. – 2021/559 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 13/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 13.12.2021 T. E: 6049, K: 11284

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu