İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip- İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi

Alacaklı banka tarafından başlatılan ilk takipte alacağın haricen tahsil edildiği tarafların da kabulünde olduğuna göre ipotek çözülmüş olup, ipotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince, ipotekli taşınmazın satışının yapılmaması ve ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi, takip tutarı ipotek limitinin altında olsa dahi aynı ipoteğe dayalı yeniden takip yapma imkanı vermeyeceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı İlk Derece Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı banka tarafından limit ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, sair itirazlarının yanı sıra alacaklı tarafından İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2010/1101 Esas sayılı dosyasından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapıldığını, dosya borcuna karşılık 21.01.2011 tarihinde 29.459 TL ödeme yapılmasına rağmen ipoteğin kaldırılmadığını ve aynı taşınmaz hakkında İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2014/767 Esas sayılı takip dosyası ile yeniden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapıldığını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini istediği, İlk Derece Mahkemesince istemin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedildiği, Dairemizce yapılan temyiz incelemesinde, borçlunun sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş ise de, ipotek hakkının bölünmezliğine dair şikayetin incelenmesi için kararın bozulduğu, bozma üzerine İlk Derece Mahkemesince, şikayetin kısmen kabulü ile borçlunun mükerrer takibe yönelik şikayetinin kabulü ile İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2014/767 Esas sayılı takip dosyasındaki takibin iptaline bu takip kapsamında tapu kaydına konulan İİK 150/c şerhinin terkinine, itfa sebebiyle fazladan ödenen paranın iadesi (istirdat) talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.
İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep ederek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmelidir; zira takip konusu taşınmazın satışı gerçekleştiğinde taşınmazda yer alan ipotek çözülmekle, teminat oluşturmaktan çıkacaktır. Kaldı ki; dosya borcunun ödenmesi nedeniyle ipotek satışının yapılmamış olması bu sonucu değiştirmeyecektir; zira ipotek bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturamayacaktır. Bu nedenle sırf ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi nedeniyle aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmayacaktır.
Somut olayda, alacaklı banka tarafından ilk olarak 24.02.2010 tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1101 Esas sayılı takip dosyası ile 29.052,41 TL alacağın tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığı ve borçlulara icra emri tebliğ edilmesine rağmen (17.06.2010, 17.03.2010, 19.01.2011 tarihlerinde) 2 yıllık yasal sürede satış talep edilmediğinden takibin İİK’nun 150/e maddesi uyarınca düştüğü anlaşılmış olduğundan ikinci takibin mükerrer olduğu söylenemez ise de, aynı takip dosyası yönünden borçlunun 29.581,70 TL ödeme yapıldığına dair icra dosyasına atıf yapan 21.01.2011 tarihli ödeme dekontu sunduğu, alacaklının da cevap ve temyiz dilekçelerinde ödemenin bu icra dosyası için yapıldığını ve ilk takibin asıl borçlu şirketin asaleten doğmuş borçları için başlatılmışken, şikayete konu takibin ise kefaletinden doğan borçları için başlatıldığını beyan ettiği ve haricen tahsilat yapılan takip dosyasında alacaklının 26.01.2011 tarihinde ipotekli taşınmazdaki 150/c şerhinin kaldırılmasını istediği anlaşılmıştır.
Buna göre, alacaklı banka tarafından başlatılan ilk takipte alacağın haricen tahsil edildiği tarafların da kabulünde olduğuna göre ipotek çözülmüş olup, ipotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince, ipotekli taşınmazın satışının yapılmaması ve ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi, takip tutarı ipotek limitinin altında olsa dahi aynı ipoteğe dayalı yeniden takip yapma imkanı vermeyeceğinden şikayetin bu gerekçe ile kabulü yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsiz ise de sonuçta istem kabul edildiğinden sonucu doğru İlk Derece Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Tarafların temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz eden …’ dan tahsiline, T. Halk Bankası A.Ş. den harç alınmasına yer olmadığına, 08/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.
12. HD. 08.11.2021 T. E: 10344, K: 9813
Başa dön tuşu