12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tahliye kararının bir kira dönemini aşkın süre infazının istenmemesi kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelir. Bu nedenle tahliyenin infazı artık bu takipte istenemez. Bunun için yeni bir tahliye kararı alınması zorunludur.  

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
  T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
  Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2012/33168
KARAR NO : 2013/8763
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/10/2012
NUMARASI : 2012/428-2012/486
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi İshak Kılavuz tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından Çanakkale 1.İcra Müdürlüğü’nün 2009/352 takip sayılı dosyasından kira borcunun ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli icra takibine başlandığı, borçlunun itiraz etmemesi üzerine Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.10.2009 tarih ve 2009/530-446 sayılı kararıyla taşınmazdan borçlunun tahliyesine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, icra takip dosyasının 18.10.2010 tarihinde yenilendiği, 26.10.2010 tarihinde borçluya tahliye için süre verildiği, daha sonra dosyanın 08.12.2011 tarihinde takipsiz bırakıldığından işlemden kaldırıldığı ve 02.07.2012 tarihinde yenileme talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. 19.07.2012 tarihinde de borçluya yeniden tahliye için 30 günlük süre verildiği görülmüştür.
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, alacaklının uzun zamandır kararı infaz ettirmediğini, alacaklı ile aralarında şifahi olarak yeni bir sözleşme yapıldığını, beyan ederek tahliyeye ilişkin işlemin iptalini istediği görülmüştür. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tahliye kararının bir kira dönemini aşkın süre infazının istenmemesi kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelir. Bu nedenle tahliyenin infazı artık bu takipte istenemez. Bunun için yeni bir tahliye kararı alınması zorunludur.  
Buna göre somut olayda, alacaklının tahliye kararını aldığı 06.10.2009 tarihinden takibin yenilendiği 18.10.2010 tarihi ile 02.07.2012 tarihleri arasında tahliyenin infazının gerçekleştirilmesini istememiş olması bir dönem içinde kira paralarının ihtilafsız kabul edilmesi  akdin yenilenmesi anlamına gelir, bir diğer ifadeyle taraflar arasında yeni bir kira ilişkisi doğduğu sonucunu ortaya çıkarır.
O halde mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu