12. Hukuk Dairesi2022 YılıKat Mülkiyeti KanunuTakip Açılış

Borçluya, aynı takip dosyasında itirazın iptali/kaldırılması ilamı ile hükmedilen icra inkar tazminatı, ilam vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden ek takip talebi ile icra emri gönderilmesinde yasaya aykırılık yok ise de, takip talebinde yer alan asıl alacak miktarı ve güncellenmiş faiz alacağı yönünden mükerrer olacak şekilde icra emri gönderilmesi ve ilama aykırı şekilde itirazın iptali ilamında yer almayan yeni borçlular ilave edilmek sureti ile icra emri düzenlenmesinin yasaya aykırı olacağı-

Borçluya, aynı takip dosyasında itirazın iptali/kaldırılması ilamı ile hükmedilen icra inkar tazminatı, ilam vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden ek takip talebi ile icra emri gönderilmesinde yasaya aykırılık yok ise de, takip talebinde yer alan asıl alacak miktarı ve güncellenmiş faiz alacağı yönünden mükerrer olacak şekilde icra emri gönderilmesi ve ilama aykırı şekilde itirazın iptali ilamında yer almayan yeni borçlular ilave edilmek sureti ile icra emri düzenlenmesinin yasaya aykırı olacağı-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.a Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, şikayetçinin kendisine icra emri gönderilemeyeceği iddiası ile icra emrinin iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın iptali ilamında taraf olmayan kat maliklerine icra emri gönderilemeyeceği gerekçesi ile davanın kabulü ile icra emrinin iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı takip yapılabileceği gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulü ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun yasal sürede yapmış olduğu itiraz üzerine İİK’nun 66. maddesi uyarınca icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklının duran takibin devamını sağlayabilmesi için, icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararını (İİK. m. 68) ya da genel mahkemece verilmiş itirazın iptali ilamını (İİK. m.67) icra dosyasına sunması gerekir. İtirazın iptali ilamı, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlayan bir ilamdır. İtirazın iptali davasını kazanan alacaklının, ilamsız icra takibine devam edilmesini (haciz, satış, paranın ödenmesini) isteyebilmesi için, itirazın iptali kararının kesinleşmesi gerekmez. Ancak, itirazın iptali kararını temyiz eden borçlu, Yargıtay’dan icranın durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.

İtirazın iptali davası sonucunda verilen karar uyarınca, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden takibe devam edilmesi gerekir. Buna göre, itirazın iptali ilamı doğrultusunda, icra müdürlüğünce dosya alacağının hesaplanarak bu miktar üzerinden icra takibine devam edilmesi zorunlu olup, ayrıca borçluya icra emri düzenlenip gönderilemez. Ancak, ilamda ilk defa hüküm altına alınan yargılama gideri, vekalet ücreti ve tazminat alacaklarının aynı takip dosyasından tahsili isteniyorsa bunlar yönünden borçluya ayrı icra emri düzenlenerek tebliğ edilmelidir.

Somut olayda; alacaklı tarafından borçlu M….. Blok Yöneticiliği aleyhine 126.760,00 TL asıl alacak ve 3.764,87 TL işlemiş faiz alacağı olmak üzere 130.524,87 TL toplam alacağın tahsili için genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun takibe itirazı üzerine, alacaklı tarafından, duran takibin devamı amacıyla itirazın iptali davası açıldığı, Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesinin 30/11/2017 tarih ve 2018/1062 E.-2019/1039 K. sayılı ilamında itirazın iptali ile takibin 126.760,00 TL asıl alacak üzerinden devamı ile 25.352,00 TL inkar tazminatı ile 12.890,80 TL vekalet ücreti ve 1.863,80 TL yargılama giderine hükmedildiği, alacaklının bu ilama dayalı olarak aynı takip dosyasından 06.03.2020 tarihli icra emri ile takibin devamına karar verilen 126.760,00 TL asıl alacak yanında 26.348,72 TL işlemiş faiz ve 25.352,00 TL inkar tazminatı ile 931,43 TL işlemiş faiz,12.890,00 TL ilam vekalet ücreti ile 473,60 TL işlemiş faizi ve 1.809,50 TL yargılama gideri ile 66,48 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 194.632,53 TL miktarlı icra emrinin gönderildiği, ayrıca ilamda yer almamasına rağmen 56 kişilik kat maliklerinin de borçlu olarak gösterildiği anlaşılmıştır. Borçluya, aynı takip dosyasında itirazın iptali/kaldırılması ilamı ile hükmedilen icra inkar tazminatı, ilam vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden ek takip talebi ile icra emri gönderilmesinde yasaya aykırılık yok ise de, 14.11.2017 tarihli takip talebinde yer alan asıl alacak miktarı ve güncellenmiş faiz alacağı yönünden mükerrer olacak şekilde icra emri gönderilmesi ve ilama aykırı şekilde itirazın iptali ilamında yer almayan yeni borçlular ilave edilmek sureti ile icra emri düzenlenmesi yasaya aykırıdır.

Bu durumda 126.760,00 TL asıl alacak, 26.348,72 TL işlemiş faiz alacağı ve ilamın fer’ileri yönünden itirazın iptali kararında yer almayan şikayetçi borçlu-kat maliki yönünden 06.03.2020 tarihli icra emrinin iptali gerekirken bölge adliye mahkemesince yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi’nin 19/10/2021 tarih ve 2021/283 E. – 2021/2655 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 10/05/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 10.05.2022 T. E: 2021/12397, K: 5539

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu