12. Hukuk Dairesi2017 YılıTasarrufun İptaliTehir-i İcra

Tasarrufun iptali- Tehiri icra- Aşkın haciz-

Tasarrufun iptali davasının kabulü üzerine, dosya borcunun tamamı ve ferilerini kapsar şekilde kesin teminat mektubu sunularak kararın temyiz edildiği- Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği ve hacizlerin devam etmesinin İİK. mad. 85/son ile de bağdaşmayacağı-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından dava dışı borçlu H. Y. hakkında genel haciz yolu ile yapılan ilâmsz icra takibinin kesinleşmesinden sonra, alacaklının takip borçlusu ve davacılar hakkında açtığı tasarrufun iptali davasının kabulü üzerine, borçluların, taraflarına örnek 4-5 icra emri gönderildiğini, takibe dayanak mahkeme ilâmının, taraflarınca tehiri icra istemli olarak, dosya borcunun tamamını ve ferilerini kapsar şekilde kesin teminat mektubu sunularak temyiz edildiğini, taşkın hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerinin icra müdürlüğünün 21.06.2016 tarihli kararıyla reddinin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek memur işleminin iptali ile hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, HMK’nun 443 ve İİK’nun 36. maddeleri uyarınca mehil vesikasının sadece takibi durdurarak yürümesini engelleyeceği, daha önce konulmuş hacizleri kaldırmayacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

Öte yandan İİK’nun 85. maddesi uyarınca, borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.

Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

Somut olayda, şikayetçiler tarafından, takip dosyası kapsamında, … Bankasınca düzenlenen 13.06.2016 tarihli 900.000,00 TL miktarlı kesin ve süresiz teminat mektubu ile 10.06.2016 tarihli dosya hesabında tespit edilen bakiye borç miktarını fazlası ile karşılar miktarın icra dairesine sunulmak suretiyle dosya borcu depo edilmiş olduğundan, daha önce konulmuş bulunan hacizlerin aşkın hale geleceğinin kabulü gerekir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 26.12.2017 T. E: 2016/25761, K: 16213

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu