12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiTakip Açılış

2004 sayılı İİK’nın 150/ı maddesi hükmüne göre, limit ipoteğine dayalı takiplerde, icra emri gönderilebilmesi için kredi borçlusuna borcun ödenmesine ilişkin hesap kat ihtarının noter aracılığı ile kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilmesi veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılması gerekmekte olup bu husus bir takip şartı olarak düzenlenmiştir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/1515
KARAR NO: 2023/8181
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 14.12.2022
NUMARASI : 2021/4030-2022/3368
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; hesap kat ihtarının usulüne uygun gönderilmediği, icra emrinin usulsüz tebliğ edildiği, takibe dayanak belgelerin icra emri ekinde eklenmediğine yönelik şikayet ile icra dairesinin yetkisine, işlemiş faize itiraz ettiği ve kesin borç olmaması sebebiyle icra emri yerine ödeme emri gönderilmesi gerektiği iddia edilerek icra emrinin ve icra takibinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince; ilam niteliğindeki bu belge için her icra dairesinde takipte bulunulabileceği, yetki itirazının yerinde olmadığı, Beyoğlu 41. Noterliğinin 28.06.2021 tarih ve 27048 yevmiye numaralı hesap kat ihtarnamesinin şikayetçiye 30.06.2021 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, takip dayanağı belgelerin şikayetçiye usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ispatlanamamışsa da bu eksikliğin icra emrinin iptali gerektirmeyip sonradan giderilebilecek bir eksiklik olduğu, şikayetçinin takipte asıl borçlu olmayıp ipotek borçlusu olduğu, dolayısıyla faize itirazında hukuki yararı bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle şikayetin ve yetki itirazının reddine karar verildiği, şikayetçi borçlunun istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; 07.08.2019 tarihinde tebliğ edilen icra emrinin iptali üzerine mahkemece hesap kat ihtarının tebliğ edilmemesi sebebi ile icra emrinin iptaline karar veren mahkeme kararından sonra 30.06.2021 tarihinde usulüne uygun muacceliyet ihtarının tebliğ edildiği, ilamın icrasının her icra dairesinden istenebileceği, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte, takip dayanağı belgelerin icra emri ekinde tebliğinin gerekmediği gerekçeleriyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
2004 sayılı İİK’nın 150/ı maddesi hükmüne göre, limit ipoteğine dayalı takiplerde, icra emri gönderilebilmesi için kredi borçlusuna borcun ödenmesine ilişkin hesap kat ihtarının noter aracılığı ile kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilmesi veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılması gerekmekte olup bu husus bir takip şartı olarak düzenlenmiştir.
Somut olayda, alacaklı banka tarafından, İİK’nın 150/ı maddesi uyarınca kredi alacağına ve limit ipoteğine dayalı olarak  ipotekli taşınmaz maliki davacı borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatılmış olup, davacı ipotekli taşınmaz maliki borçlu tarafından 21.08.2019 tarihinde İstanbul 18. İcra Mahkemesinin 2019/847 Esas sayılı dosyasında, hakkında İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2019/3956 Esas sayılı dosyasıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatıldığı, icra emrinin usulsüz tebliğ edildiği, hesap kat ihtarının tarafına usulüne uygun gönderilmediği ve birtakım şikayet ve itiraz sebepleri ile icra emrinin ve icra takibinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, İstanbul 18. İcra Mahkemesince 23.09.2020 tarihinde 2019/847 E.- 2020/925 K. sayılı karar ile davacı borçluya 12.06.2019 tarihinde gönderilen Beyoğlu 22. Noterliğince düzenlenen 06656 yevmiye numaralı 10.06.2019 tarihli hesap kat ihtarının tebliğinin usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmakla ipotekli taşınmaz malikine takipten önce çıkarılan hesap kat ihtarının usulsüzlüğü gerekçesiyle icra emri iptal edildikten sonra, aynı takipte borçlu aleyhine yeniden düzenlenen hesap kat ihtarı tebliğ edilerek icra emri gönderilemez.
O halde, mahkemece yukarıda yazılı gerekçeyle icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Borçlu Taşınmaz malikinin temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin İstanbul  Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 14.12.2022 tarih ve 2021/4030 E. – 2022/3368 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesinin 14.10.2021 tarih ve 2021/1291 E. – 2021/1488 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04.12.2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu