12. Hukuk Dairesi2023 YılıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakip Açılış

Takip dayanağı senedin incelenmesinde tanzim yerinin olmadığı, ayrıca borçlu adresi ve adres kısmında da tanzim yerini içerir bir ibarenin bulunmadığı, her ne kadar senet üzerinde ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğu belirtilmiş ise de bu ibarenin tanzim yeri olarak kabulünün mümkün olmadığı,

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9618
Karar No : 2023/2246

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 27.04.2022
SAYISI : 2022/1480 E., 2022/1332 K.

DAVA TARİHİ : 02.09.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davalı/Alacaklı
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08.02.2022
SAYISI : 2021/370 E., 2022/93 K.

Taraflar arasındaki kambiyo hukuku bakımından şikayetten dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne, takibin iptaline karar verilmiştir.

Kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; takip dayanağı senette keşide yerinin bulunmadığı, kambiyo vasfına haiz olmadığı, kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapılmasının mümkün olmadığını beyanla takibin iptaline, davalının tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Alacaklı cevap dilekçesinde; senedin kambiyo vasfına haiz olup olmadığını inceleme ve ödeme emri doldurulması gereği İcra Müdürlüğünün yetkisinde olduğu, davada alacaklı olarak taraflarına husumet yöneltilmesinin bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu, senedin herhangi bir yerinde düzenleme yerinin bulunabileceği, dayanak senette İstanbul ibaresinin bulunduğunu beyanla, davanın reddine davacının tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; Şikayete konu senet icra incelendiğinde düzenleme yerinin ve ödeme adresinin olmadığı, düzenleyenin adresinin yanında idari birimin de yer almadığı ve ödenecek dolar para biriminin hangi ülke para birimi olduğunun belirtilmediği takibe mesnet senedin kambiyo şartları taşımadığı belirtilerek takibin iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Alacaklı istinaf başvurusunda; takip dayanağı senette İstanbul ibaresinin yer aldığını, bu nedenle düzenleme yerinin bulunduğunu beyanla mahkemece verilen kararın kaldırılarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takip dayanağı senedin incelenmesinde tanzim yerinin olmadığı, ayrıca borçlu adresi ve adres kısmında da tanzim yerini içerir bir ibarenin bulunmadığı, her ne kadar senet üzerinde ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğu belirtilmiş ise de bu ibarenin tanzim yeri olarak kabulünün mümkün olmadığı, mahkemece takibin iptaline yönelik verilen karar usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek davalı-alacaklının istinaf talebinin HMK 353/1/b/1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Alacaklı temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık takip dayanağı senedin kambiyo senedi vasfına yönelik şikayete ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
TTK’ nın 776/1-f ve776/1-f maddeleri İİK’ nın 170/a maddesi

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklının temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

03.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu