Görüş Yazıları

Yediemin Ücretinin Üst Sınırı Hakkında İİDB Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIGI
Icra Isleri Dairesi Baskanlıgı

Sayı : 86420598-215/4799 04.07.2024
Konu : Yediemin Ücreti Hakkında

BURDUR CUMHURIYET BASSAVCILIGINA

Ilgi : 17.05.2024 tarihli ve B.M. 2024/3861 sayılı yazınız.

Ilgi sayılı yazınız ekinde gönderilen Bucak Icra Dairesinin 16.05.2024 tarihli ve 2024/904 muhabere sayılı yazısı ile ülke çapında lisanslı olarak hizmete geçen yediemin deposu bulunmadıgından yediemin muhafaza ücretinin mevzuat geregi yüzde seksen oranında hesaplandıgı, tasfiye sürecinde bulunan araçların da otoparklarda uzun süre kalmıs olması sebebiyle hesaplanan ücretin azami sınıra ulastıgı, azami sınırın da yüzde seksen oranında hesaplanıp hesaplanmayacagı hususunda Baskanlıgımız görüsü sorulmustur.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeligi Ücret Tarifesi’nin “Muhafaza ücretinin hesabı” baslıklı 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza islemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.” düzenlemesine,

Mezkûr Tarife’nin “Muhafaza ücretinin azami haddi” baslıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli yirmi bin Türk Lirasının üzerinde ise yirmi bin Türk Lirasının üzerindeki meblag için hesap edilecek ücret, asan miktarın yüzde yirmisini geçemez.” düzenlemesine yer verilmistir.

Tarife’nin muhafaza ücretinin hesabını düzenleyen 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde yapılacak ücret hesabında, ücret tablosunda yer alan miktarın yüzde sekseni üzerinden hesaplama yapılacagı düzenlenmis olmasına karsın, muhafaza ücretinin azami haddini düzenleyen 4’üncü maddesinde lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahaller yönünden özel bir hüküm bulunmadıgı anlasılmıstır.

Bu nedenle lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde yapılacak hesaplamada yedieminlik ücretinin Tarife’nin 4’üncü maddesine göre azami hadde ulasması hâlinde, bu miktar üzerinden ödeme yapılması gerektigi degerlendirilmekte olup, konunun yargıya intikal etmesi hâlinde yargı mercilerince verilecek karara göre islem yapılması gerektigi düsünülmektedir.

Bilgi edinilmesi ile yazımızın yargı çevrenizde bulunan Bucak Icra Dairesine duyurulmasını rica
ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu