İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

Üst sınır (limit) ipoteği- İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar

Üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu- Bu durumda alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabilecek olsa da, İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar, alacaklıya alacağının yanında ihalenin kesinleşmesine kadar tahsil edememesi nedeniyle ödenmesi gereken ve depo edilen ihale bedelinin getirisi niteliğinde paralar olduğundan, ipotek limitine dahil edilmesinin isabetli olmadığı-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. Dilek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1.478.400,00 TL üzerinden başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde alacaklı icra mahkemesine başvurusunda; ilamlı takibe konu taşınmazın 1.501.000,00 TL’ye ihale olunduğunu, ihale bedelinin ihalenin feshi sürecinde nemalandırıldığını, ihalenin feshi talebinin reddi kararının kesinleşmesinden sonra nema bedelinin kendilerine ödenmesi talebinin icra müdürlüğünce ipoteğin limit ipoteği olduğu, toplam limit miktarı 1.478.400,00 TL.nin ödendiği, ipotek bedelinden fazla ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesi ile reddine dair 29/07/2019 tarihli icra müdürlüğü kararın iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, bu karara karşı şikayetçi alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 134.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesi; “İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir” hükmünü içermektedir.
Anılan madde uyarınca ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir. İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya ödenir.
TMK’nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olup bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabilecek olsa da İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar, alacaklıya alacağının yanında ihalenin kesinleşmesine kadar tahsil edememesi nedeniyle ödenmesi gereken ve depo edilen ihale bedelinin getirisi niteliğinde paralar olduğundan ipotek limitine dahil edilmesi doğru bulunmamıştır.
O halde İlk Derece Mahkemesince şikayetçi alacaklının ipotek limit miktarı olan 1.478.400,00 TL’ye isabet eden nemasının hesaplanarak bulunacak miktar yönünden şikayetinin kabulü ile icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi; Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile; yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 31/03/2021 tarih ve 2019/3301 E. – 2021/702 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30/09/2019 tarih ve 2019/759 E. – 2019/815 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 16/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.
12. HD. 16.11.2021 T. E: 5067, K: 10173

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu