12. Hukuk Dairesi2018 Yılıİlamların İcrasıNafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

Velayeti Kendisinde Olan Annenin Çocuğun 18 Yaşına Kadar Olan Nafakasını İsteyebileceği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2018/3313
KARAR NO: 2018/7710
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/11/2015
NUMARASI : 2015/280-2015/539
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Dava; ilamlı takipte ilama aykırılık şikayeti olup, dayanak ilamda küçük A… lehine karar tarihi olan 20.01.2014 tarihinden itibaren aylık 200 TL tedbir, bilahare kararın kesinleşmesinden itibaren ise iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesine rağmen, alacaklı tarafından Aile Mahkemesi dava tarihi olan 30.05.2012 tarihinden itibaren aylık 200 TL alacak yönünden takip başlatılmış, mahkemece; takip talebinin ilama aykırı olduğu gerekçesiyle takibin tümden iptaline karar verilmiş ise de; küçük A….yönünden karar tarihi olan 20.01.2014 tarihinden A…’in 18 yaşını doldurduğu 20.04.2014 tarihine kadar  olan nafaka alacağı için velayeti kendisine bırakılan anne tarafından takip başlatılabileceğinden, A….Kaya vekili tarafından bu tarihler arası nafaka alacağı yönünden takip yapılamayacağı, 20.01.2014 tarihi itibarıyla ise, 18 yaşını doldurmakla iştirak nafakası kanunen sona ereceğinden takibin bu nedenlerle iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz ise de, anılan husus bozmayı gerektirmediğinden kararın bu gerekçeyle onanmasına karar verilmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL  temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu