12. Hukuk Dairesi2019 Yılıİcrada Vekalet ÜcretiVekaletname

Vekalet Ücretinin Takas Mahsubunun Hangi Şartlarda Yapılacağı

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2018/6679
KARAR NO: 2019/7324
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2016
NUMARASI : 2016/92-2016/192
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Alacaklının taşkın haciz yönünden temyiz isteminin incelenmesinde;
İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan bu husustaki temyiz isteminin (REDDİNE),
2-Borçlu ve alacaklının takas mahsup talebine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; alacaklının sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı iken İİK’nun 40. maddesi uyarınca iade borçlusu haline gelen taraf, taşkın haciz şikayeti ile birlikte, Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/535 Esas ve 2011/753 Karar sayılı ilamına dayalı olarak kendileri tarafından başlatılan Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2012/1642 Esas, Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/534 Esas ve 2011/744 Karar sayılı ilamına dayalı olarak kendileri tarafından başlatılan Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2012/1643 Esas ve Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2015/11678 Esas sayılı takip dosyalarındaki alacakları ile Yenişehir Belediye Başkanlığı aleyhine başlattıkları ancak takibe konu ilamların Yargıtayca bozulması üzerine İİK’nun 40. maddesi uyarınca iade borçlusu haline geldikleri Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554, 2015/8555, 2015/8556, 2015/8557, 2015/8558, 2015/8559, 2015/8560, 2015/8561 Esas, sayılı 8 adet dosya alacaklarının takas mahsubu talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, takas ve mahsup talebinin kabulü ile Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın 886.285,62 TL. alacaklı olduğunun tespitine karar verildiği görülmüştür.
HGK’nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında da benimsendiği üzere dar yetkili icra mahkemesinin yargılama usulü göz önünde tutulduğunda takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiası kural olarak;
1-Takasa konu alacağın İİK’nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması,
2-Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması, ya da,
3-Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesinde; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez” hükmüne yer verilmiştir. Ancak vekalet ücreti alacaklıları, vekalet ücretinin takas-mahsuba konu edilemeyeceği yönündeki yasal haklarından vazgeçebilirler.
Somut olayda;
*Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/535 E.-2012/485 K. sayılı ilamı ile hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554 E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/8556 E.,
*Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/534 E.-2012/486 K.sayılı ilamı ile hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8555 E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/8559 E.,
*Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/536 E.-2012/477 K. sayılı ilamı ile hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8557 E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/8558 E.,
*Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/537 E.-2012/478 K. sayılı ilamı ile hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8560 E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/8561 E., sayılı 8 adet icra takip dosyasından alacaklı sıfatı ile Hüseyin Özveren tarafından borçlu Yenişehir Belediye Başkanlığı aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığı, borçlu Yenişehir Belediye Başkanlığınca  17/04/2013 tarihinde her bir icra dosya borcunun ayrı ayrı takip dosyalarına ödendiği, tahsil edilen alacakların 22/04/2013 tarihinde de alacaklı sıfatı ile Hüseyin Özveren vekiline ödendiği, 8 adet takip dosyası dayanağı olan ilamların Yargıtayca bozulduğu, borçlu Yenişehir Belediye Başkanlığınca İİK’nun 40. maddesi uyarında eski hali iade talep edilmesi üzerine alacaklı Hüseyin Özveren’e muhtıra çıkartıldığı, iade borçlusu haline gelen Hüseyin Özveren’in kendisinden talep edilen alacaklar ile Yenişehir Belediye Başkanlığından alacaklı olduğu Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2012/1642 E., 2012/1643 E. ve 2015/11678 E. sayılı dosya alacaklarının takas mahsubunu talep ettiği görülmektedir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, muacceliyet tarihleri dikkate alınarak Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554, 2015/8555, 2015/8556, 2015/8559, 2015/8560, 2015/8561 Esas sayılı takip dosyaları (6 adet) ile şikayetçinin alacaklı olduğu Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2012/1642 E., 2012/1643 Esas sayılı takip dosyalarının takas mahsup edildiği, takas mahsuba konu dosya hesabı yapılırken Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554, 2015/8555, 2015/8556, 2015/8559, 2015/8560, 2015/8561 Esas sayılı takip dosyalarından yatırılan tahsil harcı, cezaevi harcı, damga vergisi gibi yasal kesintiler düşüldükten sonra borçluya ödenen miktarlar üzerinden takas ve mahsup yapılması gerekirken borçlu Yenişehir Belediyesi Başkanlığınca yapılan toplam ödeme miktarları üzerinden takas ve mahsup yapıldığı görülmektedir.
Öte yandan her ne kadar hükme esas alının bilirkişi raporunda, şikayetçinin alacaklı olduğu dosyalardaki vekalet ücretleri takas dışı tutulmuş ise de takas mahsuba konu Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554, 2015/8555, 2015/8560 E. sayılı takibe konu alacakların, ilamlarda borçlu vekili lehine hükmedilen vekalet ücreti alacağına ilişkin olduğu görülmekle borçlu iken Yenişehir Belediye Başkanlığınca ödenen vekalet ücreti alacağının, İİK’nun 40. maddesi uyarınca eski hale iade talebi sonucunda takas mahsuba konu edilmesi hususunda tarafların rıza gösterdiklerine dair beyanları da bulunmadığı dikkate alındığında; ilama dayalı vekalet ücreti alacağının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi uyarınca takas-mahsuba konu edilmesi mümkün değildir.
O halde mahkemece, yukarıda izah edilen hususlar dikkate alınarak, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hükme elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü, alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2018/1932
KARAR NO: 2018/5296
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Aydın İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/12/2015
NUMARASI : 2015/307-2015/404
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı taraf, Didim (Yenihisar) 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/95 E. 2015/401 K. sayılı ilamında lehlerine hükmedilen vekalet ücret alacağı için ilamlı takibe başlamış, borçlular vekili ise aynı ilamda lehlerine hükmedilen tazminat ve vekalet ücreti alacakları olduğunu belirterek takas mahsup istemi ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.
HGK’nun  12.10.1994  tarih  ve  1994/251-593 sayılı kararında da benimsendiği üzere dar yetkili icra mahkemesinin yargılama usulü göz önünde tutulduğunda takip hukuku bakımından takas ve mahsup  iddiası  kural olarak ;
1- Takasa konu alacağın İİK’nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması,
2- Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması, ya da,
3-  Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesinde; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez” hükmüne yer verilmiştir. Ancak vekalet ücreti alacaklıları, vekalet ücretinin takas-mahsuba konu edilemeyeceği yönündeki yasal haklarından vazgeçebilirler.
Somut olayda, alacaklıların Didim (Yenihisar) 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/95 E. 2015/401 K. sayılı ilamında lehlerine hükmedilen vekalet ücretinin takas-mahsuba konu edilmesi hususunda rıza gösterdiklerine dair bir beyanı bulunmamaktadır.
O halde, mahkemece, takip alacaklıları rıza göstermediğinden ilama dayalı vekalet ücreti alacağının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi uyarınca takas-mahsuba konu edilmesi mümkün olmadığından, borçlunun bu yöndeki isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu