Borca İtirazYargıtay Kararları

Tüzel kişiliği olmayan hastane hakkında takip yapılmazsa da, takipten haberdar olan üniversite rektörlüğünce takibe taraf sıfatı ile itiraz edildiğinden, takibin borçlusunun üniversite rektörlüğü olduğunun kabulü gerektiği

Tüzel kişiliği olmayan hastane hakkında takip yapılmazsa da, takipten haberdar olan üniversite rektörlüğünce takibe taraf sıfatı ile itiraz edildiğinden, takibin borçlusunun üniversite rektörlüğü olduğunun kabulü gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında başlatılan genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte, Üniversite’nin SGK’dan olan alacağına haciz konulması hakkında alınan icra müdürlüğü kararının iptalinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, hakkında takip yapılan borçlunun gerçek veya tüzel kişiliği olmadığı gerekçesi ile re’sen ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Tüzel kişiliği olmayan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taraf sıfatı bulunmadığından hakkında takip yapılmaz ise de; yapılan ilamsız takibe karşı süresinde B. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kısmi itirazda bulunularak takibin kısmen durdurulduğu, itiraz edilmeyen kısım yönünden takibin kesinleştirildiği, borçlu hakkında taşınmaz haczinin, SGK ve PTTBank Posta Çeki Hesabının haczinin ve borçlunun alacaklı bulunduğu takip dosyalarının haczinin talep edildiği, bu haciz taleplerinin icra müdürlüğünce kabul edildiği, borçlunun adresine fiili haciz için gidildiği, dosya borcunun ise tamamının tahsil edilerek alacaklıya ödendiği, hatta fazla ödenen kısmın SGK’ya iade edildiği görülmüştür.

Şikayet eden B. Üniversitesi Rektörlüğü’nce takibe kısmen itiraz edildiği, takipten haberdar olunduğu ve takibe taraf sıfatı ile itiraz edildiği anlaşılmakla, bu hali ile takibin borçlusunun B. Üniversitesi Rektörlüğü olduğunun kabulü gerekir. (Benzer nitelikte HGK’nun 15.01.2014 tarih ve 2013/501 E. – 2014/6 K. sayılı kararı)

O halde, takibin geçirdiği safahat dikkate alındığında, Bölge Adliye Mahkemesince borçlunun istinaf nedenleri incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 20.05.2021 tarih ve 2021/726 E. – 2021/711 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 15/12/2021gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 15.12.2021 T. E: 6452, K: 11467

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu