SatışSatış MemurluğuYargıtay Kararları

TTK’nun 1385. maddesine göre satış ilanı tirajı ellibin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ve ayrıca yurt dışında dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayımlanır.

12. HD. 19.01.2022 T. E: 2021/11741, K: 634-


Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. G.eç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin reddine oy birliği ile karar verildikten sonra işin esası incelendi:

Şikayetçi borçlunun, sair itirazlarının yanında TTK’nun 1384. ve 1385. maddelerindeki ihale usullerine uyulmadığı ileri sürülerek 7222528 IMO numaralı Bua Cement 1 adlı yabancı bayraklı geminin ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmüştür.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 136. maddesine göre taşınmaz malların satışına ilişkin hükümler, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı bütün gemiler hakkında da uygulanır. Ancak İİK’daki düzenlemelerin yanında yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için 6102 sayılı TTK’nun 1384. maddesinde ek şartlar bulunmaktadır. Bahsi geçen madde incelendiğinde; icra müdürünün, geminin bayrağını taşıdığı devletin konsolosluğuna satışı bildirmesi ve mükellefiyetler listesinin hazırlanması için gemi sicil kaydını isteyeceği; bununla birlikte satış ilanının geminin kayıtlı olduğu sicil devletinde gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama, tescil edilmiş akdi rehin alacaklılarına, icra dairesine bildirilmiş olmak kaydıyla kanuni rehin alacaklılarına, geminin sicile kayıtlı malikine bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve sicilin fiilen tutulduğu ülke düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilan edilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca bahsi geçen bildirimlerin iadeli taahhütlü mektupla veya, bildirimin muhataba ulaştığını doğrulayan elektronik iletişim araçlarıyla veya başkaca uygun bir yol ve araçla yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sicile kayıtlı gemiler yönünden TTK’nun 1385. maddesine göre satış ilanı tirajı ellibin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ve ayrıca yurt dışında dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayımlanır. Somut olayda, takip dosyası incelendiğinde; Panama D.cilik Otoritesi (Panama Ship Registry/Autoridad Marítima de Panamá) siciline kayıtlı 7222528 IMO numaralı Bua Cement 1 adlı geminin sicil kaydının Panama Başkonsolosluğu’ndan istendiği, ancak Başkonsolosluk tarafından sicil kaydının gönderilmesi yerine sicil kaydındaki bilgilerin takip dosyasına bildirildiği, diğer bir deyişle sicil kaydının dosyada bulunması gerekirken sadece sicil kaydındaki bilgilerin bildiriminin yapıldığı, bu hali ile geminin sicil kaydının takip dosyasına sunulduğunun kabul edilemeyeceği, sicil kaydını denetlemenin mümkün olmadığı; öte yandan satış ilanının gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama gönderilmesi gerekirken, shipping@panama.org.tr adresine e-posta yolu ile iletildiği, ancak bu e-posta adresinin Panama D.cilik Otoritesi’nin e-posta adresi olmadığı, Panama Başkonsolosluğu’nun e-posta adresi olduğu, bu hali ile satış ilanının Panama D.cilik Otoritesi’ne ulaşıp ulaşmadığının denetlenemediği; yine satış ilanının geminin sicile kayıtlı malikine gönderilmesi gerekirken, abdlsrab@aol.com ve info@buagroup.com e-posta adreslerine gönderildiği, ancak bu e-posta adreslerinin geminin sicile kayıtlı malikine ait olduğuna ilişkin takip dosyasına herhangi bir belge sunulmadığı, satış ilanının gemi malikine ulaşıp ulaşmadığının denetlenemediği görülmüştür. Ayrıca satış ilanının yurt dışında dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayınlanması gerekirken, TradeWinds adlı gazetede ilanın yapıldığı, ancak bahsi geçen gazetenin günlük değil haftalık basıldığı (Prof. Dr. K. Atamer, D. Ticareti Hukuku, Cilt:IV, D. İcra Hukuku, 2019, s. 356; ayrıca bkz: https://www.tradewindsnews.com/editions, https://tr.linkedin.com/company/tradewinds), bu hali ile ilanının TTK’nun 1385. maddesine uygun yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, 7222528 IMO numaralı Bua Cement 1 adlı geminin satışında TTK’nun 1384. ve 1385. maddelerindeki düzenlemelere uyulmadığı görülmüş olup, ilk derece mahkemesince ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 24.09.2021 tarih ve 2021/2016 E. – 2021/2397 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul Anadolu 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.02.2021 tarih ve 2020/605 E. – 2021/116 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 19/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 19.01.2022 T. E: 2021/11741, K: 634

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu