1. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİhalenin Feshi

İhale ile davalıya geçen taşınmazlara ilişkin, ihalenin dayanağı ödeme emrinin icra hukuk mahkemesinin ilamı ile iptal edildiği durumda, davacının ihalenin feshi davası açabileceği gibi yolsuz tescil hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil de isteyebileceği-

İhale ile davalıya geçen taşınmazlara ilişkin, ihalenin dayanağı ödeme emrinin icra hukuk mahkemesinin ilamı ile iptal edildiği durumda, davacının ihalenin feshi davası açabileceği gibi yolsuz tescil hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil de isteyebileceği-

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, … İcra Müdürlüğü’nün 2006/82 sayılı takip dosyasında, eşinin borcundan dolayı haczedilen menkul malların kendisine yeddiemin olarak teslim edildiğini, daha sonra bu malların satış mahallinde hazır edilmediği iddiasıyla icra emri düzenlenerek 2202, 3132 parsellerdeki payı ile 5732 parsel sayılı taşınmaz üzerine haciz konulduğunu ve yapılan ihale sonucunda davalıya satıldığını, … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2007/36 esas ve 2008/123 karar sayılı ilamı ile, takip dosyasında kendi adına düzenlenen ödeme emrinin usulsüz olması nedeniyle iptaline karar verildiğini, davalı adına oluşan tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek tapu iptali ve tescile karar verilmesini istemiştir.Davalı, davaya cevap vermemiş, yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, İcra Hukuk Mahkemesince davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali ile 2006/82 sayılı takip dosyasında icra emrinin düzenlenmesinden sonraki işlemlerin geçersiz hale geldiği, davalı adına oluşan tescilin yolsuz olduğu, 5732 parsel sayılı taşınmazın ise dava açılmadan önce dava dışı üçüncü kişiye devredildiği gerekçesiyle 2202 ve 3132 parseller yönünden davanın kabulüne, 5732 parsele yönelik davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, çekişme konusu taşınmazların 7.5.2007 tarihinde yapılan ihale ile davalıya geçtiği, ihalenin dayanağı ödeme emrinin İcra Hukuk Mahkemesinin 2007/36 E-2008/123 K sayılı ilamı ile iptal edildiği, bu durumda davacının ihalenin feshi davası açabileceği gibi yolsuz tescil hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil de isteyebileceği, nitekim davanın bu şekilde açıldığı, ihalenin dayanağı ödeme emrinin iptal edilmesi nedeniyle tescilin yolsuz duruma düştüğü saptanarak yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olduğuna göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 227, 57 TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 17.11.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Davacı, eşinin borcundan dolayı gayrimenkullerinin haczedilerek ihale ile satıldığını, bu ihalenin dayanağı olan icra emrinin iptal edildiğini, bu nedenle ihalenin dayanaksız kaldığını belirterek yolsuz tescil nedeniyle dava konusu taşınmazların davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Yargılama sonucunda, icra takibinin dayanağı icra emrinin iptal edilmesi nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Daire çoğunluğu, “ihalenin dayanağı ödeme emrinin iptal edildiği, bu durumda davacının ihalenin feshi davası açabileceği gibi yolsuz tescil hukuki nedenine dayalı tapu iptal tescil de isteyebileceği, tescilin yolsuz duruma düştüğü ” gerekçesiyle yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.

Dava yolsuz tescil hukuki sebebine dayalı olarak açıldığına göre, tescilin dayanağının yolsuz olup olmadığına bakmamız gerekir. Tescilin icra marifetiyle yapılan ihale sonucunda yapıldığı tartışma konusu değildir. Bu durumda icra dairesinin yapmış olduğu ihalenin yolsuz olup olmadığı, iptal edilip edilmediği, bir başka ifade ile halen ayakta olup olmadığı önem arz etmektedir. Bir tescilin yolsuz olabilmesi için dayanağının sakat veya hiç olmaması gerekir. İcra İflas Kanunu’nun 134.maddesi ihalenin feshi süresini ve usulünü düzenlemiştir. Somut olayda tescilin dayanağı ihalenin iptali için açılan dava süresinde açılmadığı için reddedilmiş, Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir. O halde tescilin dayanağı yolsuz olmadığı gibi ihale de halen ayaktadır.

Sayın çoğunluğun belirttiği gibi “davacının dilerse ihalenin feshi, dilerse yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptal tescil davası açabilmesinin” yasal dayanağı da bulunmamaktadır. İhale sonucu tescil edilen bir taşınmazın kaydının iptal edilebilmesi için iptal edilmiş bir ihale bulunmalıdır. Aksi halde yolsuz tescilden söz edilemeyecektir.

Diğer yandan “İhalenin feshi için (icra mahkemesi görevli olup) genel mahkemeler görevli değildir. Bu nedenle, genel mahkemelere, ihalenin feshine müncer olacak nitelikte tapu iptali, tapu kaydının terkini, tescil vs adı altında dava da açılamaz.

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebini reddetmesinden sonra da, genel mahkemelerde, tapu iptali, ihalenin iptali veya bedel davası adı altında, aynı ihalenin feshi sebebine (veya sebeplerine) dayanarak, bir dava açılamaz. Çünkü böyle bir davanın (genel mahkemece) incelenmesi hem görev kurallarına, hem de kesin hükme aykırı olur.” (Prof. Dr. B. Kuru icra iflas hukuku el kitabı 2004 bası. sayfa 605)

Sonuç itibariyle; taşınmazlar davalı adına halen ayakta bulunan ihale ile tescil edilmiş ve bu ihale usulünce iptal edilmemiş, aksine kesinleşmiştir.. Bu nedenle yolsuz tescilden bahsedilemeyeceğinden bahse konu kararın bozulması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

1. HD. 17.11.2014 T. E: 1379, K: 17725

Başa dön tuşu