Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun iptali ilamı, şikayete konu icra takip dosyasını kapsamadığından, bu takip dosyası tarafı olmayan şikayetçinin borçtan sorumlu tutularak ona muhtıra gönderilemeyeceği-

Tasarrufun iptali ilamı, şikayete konu icra takip dosyasını kapsamadığından, bu takip dosyası tarafı olmayan şikayetçinin borçtan sorumlu tutularak ona muhtıra gönderilemeyeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçinin icra mahkemesindeki başvurusunda; takibin tarafı olmadığı halde Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/825 esas sayılı tasarrufun iptali ilamına dayalı olarak takip dosyasından gönderilen muhtıra ile dosya borcunun ödenmesi ihtarında bulunulduğunu, tasarrufun iptali ilamının başka takip dosyaları ile ilgili olduğunu ileri sürerek muhtıranın iptalini talep ettiği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09.12.2014 tarihli ve 2013/825 -2014/648 sayılı tasarrufun iptali ilamının İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2012/20813 esas ve 2012/22033 esas sayılı icra dosyalarına ilişkin olarak verildiği görülmüştür.

Bu durumda tasarrufun iptali ilamı, şikayete konu icra takip dosyasını kapsamadığından bu takip dosyası tarafı olmayan şikayetçinin borçtan sorumlu tutularak muhtıra gönderilmesi doğru değildir.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 05.04.2016 T. E: 2015/33032, K: 9945

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu