SatışYargıtay Kararları

Tarla vasfındaki taşınmazın satışının köyde ilan edilmesi gerektiği

12. Hukuk Dairesi         2021/5807 E.  ,  2021/7200 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlunun, köyde satışın ilan edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, satış ilanının muhtarlığa tebliğ edildiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, aynı gerekçe ile istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK‘nun 126/2. maddesinde ilanın, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı maddenin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.

Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın, tapuda … ili, Siverek ilçesi, Keş Mahallesi, 381 parsel olarak kayıtlı olup, 835.625,00 m2 ve tarla vasfında olduğu, 24.03.2019 tarihli satış kararında satış ilanının ilan panosu ile adliye divanhanesine asılmasına, elektronik ortamda yayına ve mahalli gazetede ilanına karar verilmiş olsa da köyde ilan yapılmasına karar verilmediği, köy muhtarlığına satış ilanının tebliğe çıkarıldığı ve köy azasına 27.03.2019 tarihinde tebliğ edildiği, ancak ilanın köyde yapıldığına dair herhangi bir tutanağın dosyaya sunulmadığı görülmektedir.

Somut olayda, icra müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye alacaklıdan başka kimsenin katılmadığı, 2.674.000,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 24.06.2019 tarihli ihalede alacağa mahsuben 1.342.010,00 TL bedelle ihale edildiği görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur. Taşınmazın düşük bedelle ihale edilmiş olması, yapılan satış ilanının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; bu düzenleme taşınmazın idari yapısına ilişkin olup, taşınmazın fiilen köy vasfında olan yerde bulunduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinden ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır.

O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK‘nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 04.03.2021 tarih ve 2020/644 E. – 2021/485 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Siverek İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.09.2019 tarih ve 2019/71 E. – 2019/137 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 30/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu