Yargıtay Kararları

Tarım Kredi Koop. Sözleşmeye Dayalı İlamlı İcra Takibi Başlatılabilmesi için sözleşmenin Köy veya mahalle ihtiyar heyetlerine onaylatılması gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2021/10023
KARAR NO : 2022/3468

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 22/06/2021
NUMARASI : 2020/2183-2021/1494
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı Tarım Kredi Kooperatifi tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde, borçluların sair itirazlarla birlikte takibe konu edilen kredi borç senetlerinde köy/mahalle ihtiyar heyetinin imzaları bulunmadığından, anılan belgelerin ilam niteliğinde olmadığını ileri sürerek, takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurdukları, ilk derece mahkemesince, borç senetlerinin usulünce tasdik edilmemesi nedeniyle takibin iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kısmen kabulü ile icra emrinin iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildiği, kararın borçlular tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
1581 sayılı Kanun’un 12. maddesinde; “Kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senetleriyle kayıtları ve her türlü taahhütname ve sözleşmeler, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senetler ve belgeler İİK’nun 38. maddesinde yazılı belgeler hükmündedir” düzenlemesine yer verilmiştir. İİK’nun 38. maddesinde ise; “Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda, alacaklı 0234 sayılı Alaşehir Tarım Kredi Kooperatifi tarafından icra takibine konu edilen toplam 117.535,49 TL bedelli 23 adet kredi borç senedinde köy veya mahalle ihtiyar heyetlerinin imzası bulunmadığından, anılan belgelerin, İİK’nun 38. maddesi anlamında belirtilen belgeler hükmünde kabulleri mümkün değildir.
O halde, ilk derece mahkemesinin takibe dayanak borç senetlerinin usulünce tasdik edilmemesi nedeni ile takibin iptaline ilişkin kararı yerinde olmakla, Bölge Adliye Mahkemesince alacaklının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 22/06/2021 tarih ve 2020/2183 E. – 2021/1494 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17/03/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu