KonkordatoYargıtay Kararları

Konkordato Mühletinden Sonra Açılan İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2021/7175
KARAR NO : 2022/36

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 12/04/2021
NUMARASI : 2020/935-2021/831

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,
2) Borçluların temyiz itirazlarına gelince;
Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde, borçluların icra mahkemesine başvurularında; konkordato davasında verilen geçici mühlet kararı gereğince takibin iptalini talep ettikleri, İlk Derece Mahkemesince; şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; geçici mühlet kararında takiplerin durdurulması yönünde tedbir kararı verildiği ve borçlulardan  … Ltd. Şti. yönünden takibin icra müdürlüğünce durdurulduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, kararın kaldırılmasına,  .. Ltd. Şti. yönünden şikayetin hukuki yarar yokluğundan reddine, diğer şikayetçi borçlular yönünden takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, 2019/462 E. sayılı dosyasında, şikayetçi borçlular hakkında 01.07.2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği ve ayrıca; “7101 sayılı yasa ile değişik İ.İ.K’nun 288/1 maddesinde geçici mühletin kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından, İİK’nun 294,295,296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına,” şeklinde karar verildiği anlaşılmaktadır.
İ.İ.K. m. 294/1. fıkrasında; ‘Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez’ denilmektedir.

Somut olayda, İstanbul 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/29643 Esas sayılı takip dosyası ile başlatılan takip tarihinin 26.07.2019 olduğu ve yine borçlular lehine verilen Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 3 (üç) aylık geçici mühlet karar tarihinin 01.07.2019 olduğu, dolayısıyla borçlular aleyhine başlatılan şikayet konusu takip tarihinin verilen mühlet kararından sonra olduğu anlaşılmaktadır.
Her ne kadar mahkemece verilen tedbir kararında takiplerin durdurulmasına karar verilmiş ise de; aynı fıkrada, İİK’nun 294. maddesinin uygulanacağının yazıldığı, bu maddenin açık hükmü karşısında mahkemenin durma şeklindeki tedbir ara kararınının hüküm ifade etmeyeceği açıktır.
O halde; İİK’nun 294. maddesine göre mühlet içinde hiç bir takip işlemi yapılamayacağı hükmü gereği, İlk Derece Mahkemesince; şikayet konusu takibin şikayetçi borçlular yönünden iptaline karar verilmesi yerinde olup, Bölge Adliye Mahkemesince; alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 12.04.2021 tarih, 2020/935 E. – 2021/831 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 10/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu