İlamlı İcraİstirdatYargıtay Kararları

Takibin yalnızca infazen işlemden kaldırmış olup iptal edilmemesi halinde, ek takip talebi verilmek sureti ile takibe devam etme imkanı bulunduğundan, yeni takip başlatılmasının usul ekonomisi ilkesine aykırı olduğu-

Takibin yalnızca infazen işlemden kaldırmış olup iptal edilmemesi halinde, ek takip talebi verilmek sureti ile takibe devam etme imkanı bulunduğundan, yeni takip başlatılmasının usul ekonomisi ilkesine aykırı olduğu-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında istirdat ilamına dayalı olarak başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağını, dayanak ilamda takip alacaklısı hakkında başlattıkları kambiyo takibinde taraflarına yapılan ödemenin istirdatına karar verildiğinden ilamın alacaklı oldukları kambiyo takibine ibrazı ile infazının sağlanması gerekirken ayrı takip başlatılmasının usulsüz olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararı kaldırılarak şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, şikayete konu Bakırköy 6. İcra Müdürlüğünün 2019/23687 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davalı D. … Ltdi. Şti. tarafından davacı … Bankası hakkında İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/175 E. – 2019/903 K. sayılı ilamına dayalı icra takibi başlatıldığı, dayanak ilamın İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2016/4011 Esas sayılı dosyasında, takip borçlusu D. … Ltd. Şti. tarafından yapılan ödemenin istirdatına ilişkin olduğu, anılan takibin infazen işlemden kaldırıldığı görülmüştür. Bu haliyle anılan takip yalnızca infazen işlemden kaldırmış olup iptal edilmediğinden, derdesttir.

O halde, D. … Ltd. Şti. tarafından İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2016/4011 Esas sayılı dosyasına ek takip talebi verilmek sureti ile takibe devam etme imkanı bulunduğundan, yeni takip başlatılması HMK 24. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi ilkesine aykırı olup Bölge Adliye Mahkemesince, takibin iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 18/03/2021 tarih ve 2020/2174 E. – 2021/752 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20/01/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 20.01.2022 T. E: 2021/7659, K: 708

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu