İlamlı İcraYargıtay Kararları

Takibin İptaline İlişkin İcra Mah. kararının kesinleşmesine gerek yoktur

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2018/3489
KARAR NO   : 2018/7961

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinin tapu iptali ve tescil talebinin reddine dair ilamın yargılama giderlerine ilişkin bölümünün tahsili amacıyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, borçlunun 30.07.2015 tarihinde icra takip dosyasına ödeme yaptığı, borçlunun şikayeti üzerine İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15.10.2015 tarih ve 2015/750 E.- 2015/705 K. sayılı kararı ile takibe dayanak ilam kesinleşmeden icra takibine konulamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği ve kararda kesinleşme şerhi bulunmadığı, borçlunun takibin iptaline dair icra mahkemesi kararını icra takip dosyasına sunarak; takibin iptaline karar verildiğinden alacaklıya ödenen paranın iadesi için alacaklı vekiline muhtıra çıkarılmasını talep ettiği, alacaklıya 20.10.2015 tarihli ödenen paranın iadesine ilişkin muhtıranın tebliği üzerine alacaklının anılan muhtıranın iptali istemiyle icra mahkemesine başvuruğu, icra mahkemesince ödenen paranın iadesi için takibin iptaline dair kararın kesinleşmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile muhtıranın iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

HMK’nun 350. maddesine göre, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez İİK’nun 363 ve sonraki maddelerinde ise, icra mahkemesince verilecek kararlardan temyizi kabil olanlar belirlenmiş, ancak, bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunlu değildir.

O halde; mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu