12. Hukuk Dairesi2023 YılıTebligat

Şikayetçi borçluların ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesinin zorunlu olduğu, şikayete konu tebligat tarihlerinden önce, borçlu şirketlerin ticaret sicil adreslerine çıkarılıp tebliğ edilmeden iade edilen tebligatların; muhatap şirketin tanınmadığı şerhi ile iadesi usulsüz olup, bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan tebligatların usulüne uygun olmayacağı-

12. Hukuk Dairesi         2023/7110 E.  ,  2023/7653 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar/borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayet eden borçlular vekili tarafından, icra emrinde borcun sebebinin yazılmadığı, kıymet takdir raporu ve satış ilanının müvekkillerine usulsüz tebliğ edildiği, ihale konusu taşınmaz değerinin düşük tespit edildiği, taşınmazın değerine etki eden faktörlerin göz ardı edildiği, raporu hazırlayanlar arasında gayrimenkul değerleme uzmanının bulunmadığı ileri sürülerek 22.02.2021 tarihli ihalenin feshi talep edildiği, İlk Derece Mahkemesince, takipte borcun sebebinin gösterilmemesinin icra emri tebliğinden itibaren yasal yedi günlük sürede ileri sürülmediği için dinlenilemeyeceği, ilk tebligatın iade dönmesi üzerine TK 35’ e göre çıkartılan satış ilanı tebligatının usulüne uygun olduğu, kıymet takdirine itirazın yasal yedi günlük sürede ileri sürülmediği, ihale bedelinin satış masraflarını karşılaması sebebiyle takibin iptali şikayetinin süre yönünden reddine ve ihalenin feshi şikayetinin reddi ile ihale bedelinin %10’ u oranında para cezasına hükmedilmesine karar verildiği, şikayet edenler /borçlular vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, icra emrinin tebliğinden itibaren yasal yedi günlük sürede takibe ilişkin şikayet ileri sürülmediğinden mahkemece takibin iptali yönünden verilen kararın isabetli olduğu, satış ilanı tebligatının ticaret siciline kayıtlı adrese çıkartılıp iade dönmesi üzerine TK 35’e göre usulüne uygun tebliğ edildiği, satışa hazırlık işlemlerinin yasal yedi günlük sürede şikayete konu edilmediği, ihale bedelinin satış masraflarını karşıladığı, ihalenin kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde yapıldığı, ihalenin feshini gerektirecek bir sebep bulunmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, anılan karara karşı şikayet edenler borçlular vekili tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun; “Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti” başlıklı 35. maddesinin 4. fıkrasına göre; “Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.” Tüzel kişilerin adreslerinin ara statü, sicil, tüzük ve kuruluş senedi gibi resmi kayıtlarda belirli olması sebebi ile meçhul olması söz konusu değildir.

Borçlu şirketin ticaret siciline bildirdiği adresine çıkartılan tebligat, adresin kapalı olması veya bu adresten taşınmış bulunması nedeni ile tebliğ edilemeden iade edilmiş ise, Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin ikinci fıkrasına göre, tebliği çıkaran merci, şirketin ticaret sicil adresine tebligat yapılmasını talep eder. Bu durumda tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Somut olayda, borçlu … İnşaat… Ltd. Şti’nin “ …/… ” adresine çıkartılan satış ilanı tebligatının; “Gösterilen adrese gidildi. Muhatap adreste isim ve imzadan imtina eden komşusu no: 3/1 …. soruldu. Tanınmadığı sözlü beyanından anlaşıldığından çıkış merciine iade ” şerhi ile 23.01.2021 tarihinde iade edildiği, yine 04.02.2021 tebliğ tarihli satış ilanı tebligatında; “Gösterilen adrese gidildi, 3/ A sürekli olarak kapalı olup, 3/1’e soruldu, ismen tanınmamaktadır. Araştırmalara göre hiçbir tabela bulunmamaktadır. Muhatap tanınmıyor, tespit edilemedi. Çıkış merciine iade “ şerhi ile iade edildiği, bunun üzerine borçlunun aynı adresine(sicil adresi) satış ilanının Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre 17.12.2021 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Diğer borçlu … Gıda … Ltd. Şti.’nin aynı zamanda sicil adresi olan “… /…” adresine çıkartılan satış ilanı tebliğ evrakının 04.02.2021 tarihinde muhatap gösterilen adreste ismen soruldu. Tanınmıyor. Mahalle muhtarı tasdikli beyanı ile iade” şerhi ile iade edildiği akabinde aynı adrese Tebligat Kanununun 35. maddesine göre 17.02.2021 tarihinde satış ilanının tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Şikayetçi borçluların ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesi zorunludur. Şikayete konu tebligat tarihlerinden önce, borçlu şirketlerin ticaret sicil adreslerine çıkarılıp tebliğ edilmeden iade edilen tebligatların; muhatap şirketin tanınmadığı şerhi ile iadesi usulsüz olup, bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan tebligatlar usulüne uygun değildir.
O halde, İlk Derece Mahkemesi’nce, yukarıda açıklanan nedenlerle satış ilanı tebliği usulsüz olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce de başvurunun esastan reddine karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ :
Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2023 tarih ve 2022/2786 E. – 2023/1520 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28.06.2022 tarih ve 2022/168 E. – 2022/509 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 22.11.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu