Yargıtay Kararları

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde alacaklı tarafından haciz istenmediği takdirde haciz talebinde bulunulabilmesi için takibin yenilenmesinin zorunlu olduğu

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde alacaklı tarafından haciz istenmediği takdirde haciz talebinde bulunulabilmesi için takibin yenilenmesinin zorunlu olduğu-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi N. Taş Çörekçi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamsız takipte, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; 18.03.2011 tarihinde borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiğini, bir yıllık süre içerisinde taraflarınca haciz işleminde bulunulduğunu, borçluya ait taşınır mallarına haciz konulduğunu, haczin yeniden uygulanması talebiyle Seferihisar İcra Müdürlüğüne yaptıkları başvuru üzerine borçluya yenileme emri tebliğinin yapılamamış olması nedeniyle talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini, haciz isteme haklarının düşmediğini ileri sürerek icra müdürlüğünün 11.09.2014 tarihli işleminin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 78/2. maddesi uyarınca; “Haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.” Bir başka deyişle, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde alacaklı tarafından haciz istenmediği takdirde haciz talebinde bulunulabilmesi için takibin yenilenmesi zorunludur.

Somut olayda, alacaklı vekilince ödeme emrinin borçluya 18/03/2011 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekili tarafından ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıllık süre içinde, yani 22/04/2011 tarihinde haciz talebinde bulunulduğu, dolayısıyla haciz isteme yükümlülüğünün alacaklı tarafından süresi içinde yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, takibin yenilenmesine gerek olmaksızın alacaklı yeniden haciz talebinde bulunabilir.

O halde; mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün konuya ilişkin 11/9/2014 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 16.05.2019 T. E: 5584, K: 8448

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu