12. Hukuk Dairesi2023 YılıHarç

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2023/3118
Karar No : 2023/3175

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 18.01.2023-13.03.2023
SAYISI : 2022/1445 E., 2023/43 K.

DAVALILAR/BORÇLULAR : Bursa Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığına İzafeten Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
DAVA TARİHİ : 16.03.2020
HÜKÜM/KARAR : Ret
TEMYİZ EDEN : Davalılar/Borçlular
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bursa 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15.02.2022
SAYISI : 2021/398 E., 2022/109 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından temerrüt nedeni ile tahliye talebi ile icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemenin davanın kabulüne ilişkin kararına karşı borçlular tarafından istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın borçlular tarafından temyiz edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince 13.03.2023 tarihli ek karar ile kararın miktar itibari ile kesin nitelikte olduğu gerekçesi ile borçluların temyiz talebinin reddine karar verildiği, 13.03.2023 tarihli ek karar ile asıl kararın borçlular tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

02.03.2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/1. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar ve değeri Onbin Türk Lirası’nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu hükümde öngörülen kesinlik sınırı, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren kırk bin Türk Lirası’na, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun’un 1. ve 2. maddesi ile 28.02.2019 tarihinden itibaren elli sekiz bin sekiz yüz Türk Lirası’na, 01.01.2020 tarihinden itibaren yetmiş iki bin yetmiş Türk Lirası’na, 01.01.2021 tarihinden itibaren yetmiş sekiz bin altı yüz otuz Türk Lirası’na, 01.01.2022 tarihinden itibaren de yüz yedi bin doksan Türk Lirası’na, 01.01.2023 tarihinden itibaren de iki yüz otuz sekiz bin yedi yüz otuz Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Uyuşmazlık 100.000,00 TL kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan Örnek 13 takipte tahliye talebine ilişkin olup, temyiz kesinlik sınırının tespitinde yıllık kira bedeli toplamı dikkate alınmaktadır.

Takibe dayanak sözleşmeye göre aylık kira bedeli 100,000,00 TL olarak belirlenmiş olup yıllık kira bedeli toplamı 1.200,000,00 TL. olup, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihine göre uyuşmazlıkda kesinlik saptamasında esas alınacak değerin, yukarıda belirtilen kesinlik sınırını geçtiği ve kararın temyiz kabiliyeti olduğu anlaşıldığından, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 13.03.2023 tarih ve 2022/1445 Esas-2023/43 Karar nolu; ek karara yönelik temyiz talebinin kararın miktar itibari ile kesin olduğundan bahisle reddine ilişkin ek kararın kaldırılmasına oy birliği ile karar verilerek yapılan temyiz incelemesinde;

YARGITAY KARARI
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, davalı/borçlular vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-İlk Derece Mahkemesince harçtan muaf olan davalı/borçlulara harç yükletilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince bu hususun gözden kaçırılarak istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ:
A- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 18.01.2023 tarih ve 2022/1445 E. 2023/43 K. sayılı kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

B- İlk Derece Mahkemesi kararının 3 ve 4 numaralı bentlerinin hükümden çıkartılarak, yerlerine;” 3-Davalı/borçlular harçtan muaf olduğundan karar-ilam harcına hükmedilmesine yer olmadığına, davacıların yatırdığı tüm harçların karar kesinleştiğinde ve istekleri halinde davacılara iadesine,
4- Davacıların yaptığı harçlar hariç toplam 123,70 TL tebligat masrafından oluşan yargılama gideri ile karar tarihindeki AAÜT’si uyarınca belirlenen 1.700,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,” bentlerinin yazılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 09.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu