İlamsız İcraTebligatYargıtay Kararları

Ödeme Emrinin İptali, Tebligatın Vekile Yapılması.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2014/4425
KARAR NO : 2014/5828

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Samsun 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/11/2013
NUMARASI : 2013/668-2013/813

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu kurum aleyhine mahkeme kararına dayalı olarak genel haciz yolu ile takip başlatıldığı, borçlu kurum vekilinin, takip dayanağı ilamda müvekkili kurumun vekili olduğu halde bizzat kuruma ödeme emri gönderilmesinin usulsüz olduğunu iddia ederek ödeme emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece talebin süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’ nun 11 ve Avukatlık Kanunu’nun 41. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Takip dayanağı olarak gösterilen Samsun 3. İş Mahkemesi kararında borçlu kurumun vekille temsil edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle ödeme emrinin borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekirken doğrudan borçlu kuruma tebliği doğru değildir.
Bunun yanında, vekile çıkarılmış ve usule aykırı bir tebligat da bulunmadığına göre, usulsüz tebliğ ile ilgili 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 32. maddesinin somut olayda uygulama yeri yoktur. Bu itibarla, borçlu asile gönderilen ödeme emrinin tebliği işlemi ile itiraz ve şikayetler yönünden yasal süre işlemeye başlamaz.
O halde mahkemece ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu