Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Her Haczin Yeni Bir Şikayet Hakkı Doğuracağı

Her haczin yeni bir şikayet hakkı doğuracağı; borçlunun haczedilmezlik şikayetinin süresinde olup olmadığının araştırılması gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi E. Yurtseven tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, borçlunun meskeniyet şikayeti ve kıymet takdirine itiraz ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece meskeniyet şikayeti yönünden Kayseri 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/85E-2018/351K sayılı dava dosyasının taraflarının ve konusunun aynı olduğu belirtilerek HMK’nun 114/1-i maddesi uyarınca davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verildiği, karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkemenin kararında bahsettiği davanın Kayseri 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/85E-2018/351Karar sayılı dava dosyası olduğu, anılan mahkeme kararının Bölge Adliye Mahkemesi kaldırma kararı öncesinde 22.02.2017 dava tarihli 2017/162 Esas-2017/360 Karar sayılı dava dosyası olduğu, dava konusunun taşınmaz üzerine 20.12.2016 tarih ve 63000 yevmiye numarası ile işlenen hacze ilişkin meskeniyet şikayeti olup şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 82. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbi olup, bu süre öğrenme tarihinden başlar.

Diğer yandan, İcra ve İflas Kanunu’nda, taşınmaz üzerine konulan haczin yenilenmesi şeklinde bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz, yeni bir haciz olmakla borçlunun her hacze yönelik olarak şikayet hakkı bulunmaktadır.

Somut olayda; alacaklının talebi üzerine, taşınmaz kaydı üzerine 27.12.2019 tarih, 77563 yevmiye numaralı haciz şerhinin işlendiği, bu durumda, her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulunmakta ise de, yukarıda da açıklandığı üzere, her haciz yeni bir şikayet hakkı doğuracağından, borçlunun, 27.12.2019 tarihli hacze karşı süresinde haczedilmezlik şikayetinde bulunma hakkı bulunmaktadır.

O halde mahkemenin gerekçesine esas aldığı 08.05.2018 tarih ve 2018/85Esas 2018/351K sayılı kararın kesin hüküm oluşturmayacağı, borçlunun iş bu dosyadaki haczedilmezlik şikayetinin 27.12.2019 tarihli haciz şerhine ilişkin olduğu kabul edilerek borçlunun haczedilmezlik şikayetinin süresinde olup olmadığı araştırılarak süresinde olduğunun tespiti halinde işin esası incelenmek suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, istemin kesin hüküm bulunması sebebiyle reddi yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesi’nce esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ile İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 2021/853 E. – 2021/849 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Kayseri 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23/03/2021 tarih, 2020/383 E-2021/151 K. sayılı kararının meskeniyet şikayetine ilişkin karar yönüyle BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12. HD. 12.01.2022 T. E: 2021/6564, K: 298

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu