12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin FeshiMeskeniyet ŞikayetiSatış Talebi (Haciz)

Meskeniyet Şikayetinin Satış İsteme Sürelerinin Durdurmadığı

12. Hukuk Dairesi         2022/12580 E.  ,  2023/89 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki İİK’nın 82/4-12 maddeleri gereğince haczin kaldırılmasına yönelik şikayet üzerine yapılan yargılama sonunda, Mahkemece konusu kalmayan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
Alacaklı tarafından Dairece verilen kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla; kesinlik, süre ve diğer usul eksiklikler yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, karar düzeltme dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Borçlu … icra mahkemesine başvurusunda; tarım faaliyeti suretiyle kendisinin ve ailesinin geçimini temin ettiği ve aynı zamanda ailesi ile birlikte ikamet ettiği haline münasip meskeni olan … ili … ilçesi, … Mahallesi, … Mevkii 755 Ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydına … 2. İcra Dairesi’nin 2014/2938 Esas sayılı icra takip dosyasından 01.07.2014 tarihinde haciz tatbik edildiğini henüz öğrendiğini ileri sürerek, 01.07.2014 tarihli haczin kaldırılmasına ve lehine %20’den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Alacaklıya şikayet dilekçesi ve ekleri tebliğ edilmesine rağmen yazılı olarak cevap dilekçesi sunulmamış, yargılama sırasında şikayetin reddine karar verilmesi talep edilmiştir.
III. MAHKEME KARARI
1. … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih, 2015/191 Esas ve 2015/599 Karar sayılı kararı
İİK’nın 82/4 maddesinde borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczedilmesinin yasaklandığı anlaşılmakla şikayetin kabulü ile, … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2938 Esas sayılı dosyasında şikayete konu taşınmaza ilişkin haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
2. Bozma kararı
Yukarıdaki kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine; Dairenin 26.09.2016 tarihli ve 2016/18320 Esas – 2016/19787 Karar sayılı kararıyla; ” … Mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınarak borçlunun açıklandığı üzere bulunduğu yerden daha mütevazı koşullara sahip yerlerde haline münasip daha küçük evi alabileceği değer belirlendikten sonra borçlunun haline münasip ev alabileceği miktar, mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak, borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve yetersiz rapora dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.” gerekçesiyle bozulmuştur.
3. Karar Düzeltme
Borçlunun, Dairenin 26.09.2016 tarihli ve 2016/18320 Esas – 2016/19787 Karar sayılı kararına yönelik karar düzeltme istemi 30.03.2017 tarihinde reddedilmiştir.
4. Bozma Sonrası Mahkeme Kararı
Mahkemenin 21.12.2021 tarih, 2022/10137 Esas ve 2022/9941 Karar sayılı kararıyla; şikayet konusu taşınmazın tapu kaydına 01.07.2014 tarihinde haciz şerhinin işlendiği, şikayet tarihinde haciz ayakta olmakla birlikte İİK’nun 106. maddesi uyarınca alacaklı tarafından 1 yıllık süre içinde satış talep edilmediği, meskeniyet şikayetinin satış isteme sürelerini durdurmadığı, yargılama sırasında haczin düştüğü, bu durumda şikayetçinin haczedilmezlik şikayetinde bulunmakta başlangıçta var olan hukuki yararının yargılama sırasında ortadan kalktığı, borçlunun başka bir icra dosyası nedeniyle aynı yöndeki şikayeti üzerine verilen … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09.10.2018 tarih 2017/179 Esas ve 2018/613 Karar sayılı ilamı ve bu dosyada hükme esas alınan kök ve ek bilirkişi raporu nazara alınarak yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılması gerektiği gerekçesi ile konusu kalmayan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
5.Onama
Alacaklının harçtan muaf olmadığı nazara alınarak, temyiz harçları geri çevirme kararı üzerine usulünce tamamlatılmış ve Dairenin 06.10.2022 tarih, 2022/10137 Esas – 2022/9941 Karar sayılı ilamı ile Mahkemenin yukarıda belirtilen kararının onanmasına karar verilmiştir.
IV.KARAR DÜZELTME
A. Karar Düzeltme Yoluna Başvuranlar
Dairenin 06.10.2022 tarihli ve 2022/10137 Esas – 2022/9941 Karar sayılı kararına karşı süresi içinde alacaklı tarafından karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur.
B. Karar Düzeltme Sebepleri
Alacaklı tarafından;
Süresinde satış avansı yatırıldığını ve müdürlükçe satış talebinin kabulüne ve haczin devamına karar verildiğini, daha sonra alacağın Final Varlık Yönetim A.Ş. tarafından temlik alındığını, Final Varlık Yönetim A.Ş.’nin ise … ile birleştiğini,
Harçtan muaf olduğunu,
Davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini ve mahkeme kararının bozulmasını istemiştir.
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde, İİK’nın 82/4-12 maddeleri gereğince haczin kaldırılmasına yönelik şikayete ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İİK’nın 106/1 maddesinde; “Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
3. Değerlendirme
Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK’nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK’nın 366. ve HUMK’un 442. maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Karar düzeltme isteminin İİK’nın 366. ve HUMK’un 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE),
Takdiren 1.471,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 375,10 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline,
11.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu